Späť

Prax vysokoškolákov v ZF SACHS Slovakia už na konci februára?

V stredu 22. januára 2014 sa predstavitelia národného projektu stretli s manažérmi ZF SACHS Slovakia, a.s. v Trnave.

Táto medzinárodná spoločnosť sa zaujíma o podporu národného projektu pre stáže študentov v podnikovej praxi od začiatku národného projektu. Už počas kampane „Vysokoškoláci do praxe!“ na jeseň 2013 oslovila táto spoločnosť študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave s možnosťami praxe v podniku.
 
Andrej Bederka, odborný garant spolupráve vysokých škôl a podnikov národného projektu zodpovedal na početné otázky k možnej realizácii praxí študentov v ZF SACHS Slovakia s tým, že príprava zmluvných vzťahov finalizuje tak, aby po ukončení skúškového obdobia mohli študenti nastúpiť na prax. Andrej Bederka tiež pripomenul, že zástupcovia národného projektu už navštívili aj závod ZF SACHS Slovakia v Leviciach, kde tiež rátajú so spoluprácou so študentami.
 
Ing. Marián Mitošinka z personálneho útvaru potvrdil, že spoločnosť pripravuje interné procesy na zapojenie sa do národného projektu, čo v nadnárodnej spoločnosti vyžaduje určitý čas na prípravu. Prvé ponuky pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty MTF STU v Trnave, a možno i Technickej fakulty SPU v Nitre, by sa mali k študentom dostať koncom februára 2014.
 
ZF SACHS Slovakia, a. s., sa už od svojho vzniku orientuje na slovenský automobilový priemysel. Základným výrobným programom sú spojky pre osobné a nákladné automobily, hydrodynamické meniče pre nákladné automobily, autobusy a stavebné stroje. Spoločnosť robí tiež generálne opravy spojok pre osobné automobily. Na Slovensku sa výroba ZF SACHS Slovakia sústreďuje do závodov v Trnave a Levciach. Materská spoločnosť má výrobné závody aj v Nemecku, Španielsku, Brazílii, Mexiku a Juhoafrickej republike.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.