Späť

Predstavenie národného projektu študentom pokračuje na ďalších univerzitách

Počas predchádzajúceho týždňa sa úspešne začalo postupné oslovovanie študentov v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Na univerzitách v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Trnave sa programu zúčastnilo viac než 1200 študentov, ktorí si prišli vypočuť zaujímavé prednášky motivačných spíkrov a ponuky podnikov, ktoré majú záujem poskytovať študentom prax, či zamestnať tých najaktívnejších a najúspešnejších absolventov.

Väčšina predstaviteľov podnikov, ktoré oslovovali študentov zdôrazňovala, že v súčasnej dobe už nestačí mať len dobré známky, ale je potrebné sústrediť sa na praktické vzdelávanie a získavanie skúseností v reálnej praxi. Zástupcovia firiem a podnikov sa spoločne s najvyššími predstaviteľmi vysokých škôl zhodli aj na tom, že je nutné neustále hľadať nové a nové formy spolupráce a zároveň prispôsobovať študijné odbory požiadavkám praxe.

Vladimír Plešo zo spoločnosti INA Skalica študentom pripomenul, že by sa mali aktívne podieľať na budovaní svojej kariéry. „Škola vám niečo dá, ale vy sami sa musíte snažiť, musíte mať ochotu vzdelávať sa a rozvíjať.“ Aj Roman Knap, generálny riaditeľ spoločnosti SAP zdôraznil, že vlastná aktivita študentov a ich záujem o vzdelávanie sa v praxi im môže pomôcť v následnom získaní dobrého pracovného miesta. Ako povedala Stanislava Mikleová z Matador Group: „Najlepší kandidát je taký, ktorý je podkutý nielen vedomostne, teoreticky, ale aj praxou.“ Pre študentov je dôležité vedieť, že „dvere firiem sú otvorené pre všetkých mladých ľudí, ktorí sú plní entuziazmu a chcú sa naučiť niečo nové,“ dodal Ing. Milan Cagala zo Zväzu strojárskeho priemyslu.

V tomto týždni sa národný projekt predstaví v utorok 8. októbra na Technickej univerzite v Košiciach a v stredu 9. októbra na Žilinskej univerzite.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.