Späť

Predstavitelia národného projektu oslovili členov Zväzu strojárskeho priemyslu

Vo štvrtok 24. októbra 2013 sa predstavitelia národného projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD., hlavná odborná garantka projektu, a Ing. Andrej Bederka, odborný garant pre spoluprácu VŠ a podnikovej sféry, zúčastnili Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Zväz strojárskeho priemyslu SR bol jedným z piatich zväzov, ktoré boli oslovené na spoluprácu v rámci národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti".

Predstavitelia národného projektu prezentovali na Valnom zhromaždení zameranie a ciele projektu, pričom prostredníctvom Zväzu by bolo možné nadviazať spoluprácu s podnikmi v ňom združenými. "Zdôraznením významu a nevyhnutnosti kvalitnej a zmysluplnej praxe pre vysokoškolákov a súčasne prispôsobením vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti chceme osloviť podniky, aby v spolupráci s vysokými školami a s podporou národného projektu ponúkali študentom možnosť absolvovať prax v reálnom pracovnom prostredí," povedal Ing. Andrej Bederka na záver svojho vystúpenia.

Súčasne sa na tomto Valnom zhromaždení udiala zmena vo vedení Zväzu strojárskeho priemyslu. Po viac ako 20 rokoch záslužnej práce sa Milan Cagala stal čestným prezidentom Zväzu a na miesto prezidenta bol zvolený Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva Tatravagónky Poprad. Viceprezidentom Zväzu je prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.