Späť

Prekročili sme hranicu 100 ponúk praxe pre študentov - a pokračujeme ďalej

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prispôsobenie vysokoškolského štúdia reálnym potrebám trhu práce má za sebou zatiaľ len niekoľko mesiacov existencie a už dosahuje svoje prvé ciele.

Ponuky praxe pre študentov pribúdajú každý deň a študenti sa môžu prihlasovať na dlhodobú prax s podporou národného projektu prostredníctvom web stránky www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Podniky ako INA Kysuce, US Steel Košice, Matador Industries, Volkswagen Slovakia – závod Martin alebo CEIT, a.s. a mnohé ďalšie, ktoré sa už aktívne zapojili do projektu, ponúkajú s podporou prjektu vysokoškolským študentom možnosť dlhodobej stáže. Väčšina ponúk je pre študentov zároveň možnosťou pripraviť si a napísať diplomovú prácu v reálnom pracovnom prostredí.

„Po absolvovaní reálnej praxe v podniku sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť uplatnenia sa vysokoškolákov v zamestnaní po ukončení ich štúdia,“ zdôrazňuje Mgr. Helga Jančovičová, PhD., hlavná odborná garantka národného projektu.

V prvom decembrovom týždni sme prekročili počet 100 ponúk praxe - dlhodobých stáží študentov v podnikoch pre vysokoškolských študentov,“ hovorí Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov. "K dnešnému dňu v spolupráci s podnikmi a vysokými školami ponúkame 119 miest pre dlhodobé stáže v podnikovej praxi, ďalších 43 ponúk máme rozpracovaných a intenzívne komunikujeme s ďalšími podnikmi. Rozloženie príležitostí pre študentov však nie je rovnomerné. Najlepšie sa darí Žilinskej univerzite v Žiline s 55 ponukami, excelentne vyštartovala Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave s 24 ponukami a ešte sa len rozbieha Technická univerzita v Košiciach s prvými 20 ponukami, pričom v zálohe sa pripravujú naozaj skúsení hráči ako T-Systems a združenie Košice IT Valley. Rezervu však vidíme aj na strane študentov, nakoľko do dnešného dňa sa na ponúknuté praxe prihlásilo len 53 záujemcov."

„Zintenzívňujeme našu komunikáciu smerom k študentom, informujeme ich o možnostiach absolvovať kvalitnú prax už počas štúdia a snažíme sa motivovať ich, aby sa na prax hlásili, pretože tým spravia jeden z prvých krokov k rýchlejšiemu uplatneniu sa na trhu práce po absolvovaní školy,“ dodáva Mgr. Katarína Lepiešová, odborná garantka pre popularizáciu.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.