Späť

Prezentácia národného projektu na MTF STU v Trnave

Úvodná prezentácia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a diskusia o jeho realizácii na Materiálovo-technickej fakulte STU v Trnave sa uskutočnili 12. júla 2013 za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem a zväzov, zástupcov vedenia a ústavov MTF STU, vysokoškolských učiteľov, predstaviteľov podnikov z trnavského regiónu.

Aj trnavská fakulta STU sa chce zapojiť do projektu


Cieľom projektu je zosúladiť vysokoškolské vzdelávanie s reálnymi potrebami praxe v podmienkach vedomostnej spoločnosti.
Úvodné slovo mal dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý zdôraznil, že projekt je určite zaujímavý aj pre trnavský región a špeciálne pre MTF STU.

Potom už dostala slovo projektová manažérka a hlavná odborná garantka projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD., ako aj odborní garanti projektu PhDr. Peter Obdržálek, PhD., Ing. Andrej Bederka a Mgr. Katarína Lepiešová. Postupne predstavili ciele národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, jednotlivé  na seba nadväzujúce aktivity a celý časový harmonogram projektu. Uviedli, že pilotná časť projektu bude v priebehu mesiacov september – október 2013, keď pôjdu prví študenti do praxe na základe už existujúcich best practice.

V ďalšej časti stretnutia sa rozprúdila diskusia o najbližších úlohách a cieľoch jednotlivých aktivít a o praktických otázkach ich realizácie, do ktorej sa zapojili aj zástupcovia firiem, podnikov a podnikateľských zväzov.

 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.