Späť

Prezentácia národného projektu na SPU v Nitre

Úvodná prezentácia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a diskusia o jeho realizácii v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa konala 21. júna 2013 za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem, akademických funkcionárov SPU, vysokoškolských učiteľov, ako aj študentov.

Ako prvú sme navštívili SPU v Nitre


Stretnutia sa zúčastnil aj rektor SPU prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý celé stretnutie otvoril a privítal hostí na pôde SPU. „Som rád, že sme ako prvá z VŠ na Slovensku prejavili záujem zapojiť sa do tohto národného projektu. Verím, že projekt osloví viaceré fakulty našej univerzity a podarí sa nám zapojiť aj našich študentov do tohto projektu,“ povedal P. Bielik.

Projektový tím v Nitre viedla odborná garantka a projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD., ktorá aj celý zámer, trvanie a aktivity projektu uviedla. Po nej odborný garant spolupráce VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka odprezentoval konkrétne etapy aktivity – vznik siete spolupráce vysokých škôl a podnikov po jednotlivých etapách a uviedol aj možnosti zapojenia sa školy do projektu a nasledujúcich aktivít národného projektu v mesiacoch júl a august.

Na záver prezentácií o projekte nasledovalo mnoho všeobecných, ale aj konkrétnych otázok týkajúcich sa podmienok projektu, možností konkrétneho zapojenia sa študentov do projektu, výberu študentov, výberu perspektívnych študijných odborov, ale aj možnosti zapojenia sa samotných akademických pracovníkov SPU do tohto projektu.

 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.