Späť

Prezentácia národného projektu na Technickej univerzite v Košiciach

Úvodná prezentácia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a diskusia o jeho realizácii na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutočnila 11. júla 2013 za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem a zväzov, akademických funkcionárov TUKE, vysokoškolských učiteľov, ako aj študentov.

Aj košická TUKE prejavila záujem o projekt

„Tento projekt, na ktorého príprave sme sa spolupodieľali niekoľko mesiacov, veľmi vítam a som rád, že prišiel práve v období, keď je takýto projekt potrebný,“ povedal rektor univerzity prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. „Vieme, že nestačí študentov vzdelávať v škole, ale treba ich uviesť a vzdelávať aj priamo v praxi. Naša univerzita sa teší, že takýto projekt vznikol a veríme, že sa do projektu v čo najväčšej miere zapojíme.“

Obsiahle informácie o projekte poskytla odborná garantka a projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD. Priame prepojenie škôl s praxou a realizáciu projektu v najbližších mesiacoch predstavil Ing. Andrej Bederka, odborný garant aktivity 1.2 pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry. Na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší odborní garanti projektu.

Po oficiálnom predstavení obsahu a cieľov projektu nasledovala diskusia o podrobnostiach projektu, o možnostiach zapojenia študentov a vysokoškolských pedagógov do projektu, ale už aj samotných sieťach spolupráce, ktoré už v tomto regióne fungujú. Okrem členov akademickej obce z TUKE, ktorých zaujímala hlavne praktická stránka zapojenia sa študentov, ale aj pedagógov do tohto národného projektu sa do diskusie zapojili aj zástupcovia firemného sektoru, ktorí oboznámili už s fungovaním prepojenia vysokých škôl a firiem v tomto regióne – Milan Polča, MBA, generálny manažér pre zabezpečenie  a rozvoj ľudských zdrojov U.S. Steel Košice, Dr. Ing. Martin Džbor, MBA, manažér pre strategický rozvoj a inovácie T-Systems Slovakia, ale aj  Miriam Brašková z IT Valley association.


Viac informácií nájdete aj na:
http://www.tuke.sk/video/spravy/vysoke-skoly-ako-motory-rozvoja-vedomostnej-spolocnosti/

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.