Späť

Prezentácia národného projektu na Trenčianskej univerzite

Na konci augusta sme odprezentovali zámery a ciele národného projektu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za účasti rektora, prorektorov, zástupcov akademickej obce a projektovej kancelárie.

TnUAD aktívne pripravená na projekt

Všetkých prítomných na pôde trenčianskej univerzity prijal rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý na úvod uviedol, že TNUNI je pripravená sa do projektu aktívne zapojiť. „Myslíme si, že prepojenie štúdia s praxou je veľmi cenné a dôležité, my už teraz dostávame avíza od jednotlivých priemyselných zväzov, akých absolventov VŠ by do praxe potrebovali,“  uviedol J. Habánik. „Radi by sme do tohto národného projektu vstúpili aj aktívne.“

Projektová manažérka a hlavná odborná garantka projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD. odprezentovala zámery a aktivity projektu. Trenčianska univerzita je však už na projekt pripravená a rada by sa zapojila do všetkých jeho aktivít – má príklady perspektívnych študijných odborov, príklady spolupráce školy s praxou a ocenili aj dobré rozplánovanie projektu do niekoľkých etáp.

Odborný garant projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka predstavil jednotlivé aktivity v rámci prepájania škôl s praxou a vytváranie siete spolupráce, zároveň aj cieľové skupiny projektu a možné formy spolupráce pri jeho realizácii.

Cieľom Národného projektu je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti a vytvorenie systému vzdelávania prepojeného s podnikovou praxou. Študenti už počas štúdia nadviažu vzťahy s podnikovou sférou, budú sa vzdelávať v jej podmienkach, čo umožní vysokým školám pripraviť absolventa nie len z hľadiska teoretických znalostí, ale aj praktických skúseností získaných v podnikovej praxi.

Viac informácií nájdete aj na:
http://www.tnuni.sk/aktuality/nasa-univerzita-sa-zapaja-do-narodneho-projektu/a43c700cc04b4dfdecb0a292b557799d/#.Uhx1So1wdMt

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.