Späť

Prezentácia národného projektu na Žilinskej univerzite

Úvodná prezentácia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a diskusia o jeho realizácii v podmienkach Žilinskej univerzity sa konala 10. júla 2013 v zasadacej sieni Vedeckej rady ŽU za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem, akademických funkcionárov ŽU, vysokoškolských učiteľov, ako aj študentov.

Letné prezentácie sme začali v Žiline

„Priblíženie vzdelávania k reálnym podmienkam v praxi vedie nesporne k zlepšeniu pozície absolventa na trhu práce a v podnikaní, preto sa Žilinská univerzita kontinuálne venuje tejto problematike. Uplatnenie dobre pripraveného absolventa na trhu prácu je jedným z najvyšších kritérií kvality univerzity. Pre aktivity smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania a k užšiemu prepojeniu s praxou sa snažíme získať podporu v rámci rôznych grantových schém, programov a fondov EÚ. Privítali sme, že v rámci riešenia národného projektu vzniknú aj systémové riešenia a odporúčania pre vysokoškolské vzdelávanie v SR,“ povedala rektorka ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. o zapojení sa univerzity do projektu.

V rámci projektu sa s využitím dobrých skúseností vysokých škôl z celého Slovenska a expertov z praxe zdokonalí systém prepojenia vysokých škôl s praxou. Výsledkom bude absolvent lepšie pripravený na uplatnenie v praxi, na významné pozície u atraktívnych zamestnávateľov a tiež vysoká škola, ktorá bude  zo spolupráce s praxou benefitovať okrem transferu poznatkov v rámci výskumu a vývoja aj inovovanými študijnými programami, atraktívnym obsahom a zaujímavými formami vzdelávania.

Okrem zástupcov Žilinskej univerzity sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia okolitých a spolupracujúcich firiem, v ktorých študenti z tohto regiónu zvyknú praxovať, resp. ktoré majú záujem sa aj dlhodobo do projektu zapojiť. Projekt prezentovali –  odborný garant PhDr. Peter Obdržálek, PhD., odborná garantka a projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD.odborný garant spolupráce VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka. Na záver stretnutia prebehla aktívna diskusia o podrobnostiach spolupráce medzi VŠ a firmami, ako aj o možnom zapojení študentov do projektu.

 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.