Späť

Prezentačné dni podnikov boli pre študentov veľkou inšpiráciou

Budujte si vzťahy, nadväzujte kontakty, choďte si vyskúšať prax. Cudzie jazyky sú základ, mali by ste v niečom vynikať, byť lepší než ostatní. Takéto odporúčania zo strany absolventov vysokých škôl, dnes úspešných manažérov, odzneli na Prezentačných dňoch podnikov.

Séria viacerých podujatí, počas ktorých tí skúsenejší prišli poradiť študentom, ako si naštartovať kariéru, bola v spolupráci s vysokými školami organizovaná pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Posluchárne, kde za katedrou stáli skúsení ľudia priamo z praxe, sa tak zaplnili zvedavými študentmi na mnohých univerzitách: Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite v Košiciach, Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, Technickej univerzite vo Zvolene či Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.

Vedúca oddelenia Riadenie ľudských zdrojov spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, a. s., absolventka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Monika Okšová sa študentom prihovorila s tým, že práve ich spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí vedia o svojom talente, o svojom dare, majú chuť robiť kreatívne veci. „Ide o to, ponúknuť čo viem, čo dokážem ustáť a čo som ochotný sa učiť. Škola dáva základ, prvý stupienok, ale prax učí aj na vlastných chybách, ako ísť ďalej.“ Na Prezentačných dňoch podnikov na trnavskej Materiálovotechnologickej fakulte STU sa poslucháčom prihovoril aj Ing. Andrej Kalinay, riaditeľ vývoja technológií a člen predstavenstva firmy Johns Manville Slovakia. „S každou jednou novou vedomosťou sa otvárajú nové možnosti, nové a nové podnety. Dôležitá je samostatnosť v rozhodovaní a učenie sa zodpovednosti,“ radil prítomným študentom.

„Skúste využiť každú jednu príležitosť spoznať pracovné prostredie vo firmách už počas štúdia. Fakt sa vám to vyplatí,“ odporúča tiež PaedDr. Miroslav Šagát, ktorý absolvoval Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pôsobí ako personálny manažér pracujúci pre spoločnosť AU Optronics Slovakia s.r.o. so sídlom v Trenčíne. „Dôležité je prepojenie teoretických skúseností s procesmi priamo v podniku. Treba sa chopiť príležitostí, lebo firmy chcú prax, no len málokto ju ponúkne.“

Na Technickej univerzite v Košiciach pred študentmi vystúpil Ing. Marek Kasina, PhD.: „Buďte iní. Ak chcete uspieť spomedzi ostatných uchádzačov o zamestnanie, musíte sa odlíšiť.“ Radil, že netreba posielať životopis v dobe, keď to robia všetci. „Pošlite ho oveľa skôr, už počas zimného semestra. Príďte na pohovor ešte dávno pred štátnicami. Myslite na to, že prvoradé je mať skúsenosti z praxe.“ Žilinskú univerzitu reprezentoval Ing. Peter Varhaník, jej absolvent, dnes riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. „Byť niekde nasilu, robiť niečo len preto, že za to dostanete zaplatené a pritom vás to nebaví, tam vydržíte len chvíľku. Rozmýšľajte vopred, kam vás ťahá srdce, kam sa chcete posunúť.“

Zaujímavé možnosti priniesol poslucháčom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre procesný inžinier spoločnosti Müehlbauer Technologies, s.r.o. Ing. Štefan Fridrich. On sám pred niekoľkými rokmi študoval na Technickej fakulte tejto univerzity. „Snažte sa hľadať si aspoň čiastočný úväzok. Pokiaľ sa nájde niečo, v čom ste dobrí, treba na sebe pracovať. Dôležité je vycestovať, choďte do Ameriky, do Anglicka, tie skúsenosti sa vám určite vrátia, bez jazyka sa dnes nepohnete nikam.“ Na svoju Alma mater sa tiež vrátil Ing. Štefan Kalafa, výkonný riaditeľ TAURIS NITRIA, spol. s r.o., ktorý končil ešte Vysokú školu poľnohospodársku. „Zodpovedný prístup, pripravenosť, vytrvalosť, to sú tie atribúty, ktoré vám pomôžu zapojiť sa do pracovného procesu.“

Ing. Milan Zachar, manažér vývojovej skúšobne Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., je zas absolventom zvolenskej univerzity. Na svojich nasledovníkov v školských laviciach sa obrátil so slovami: „Trh práce je presýtený inžiniermi. Nie je to o titule, titul vám nedá nič.“ Pri hľadaní si budúceho zamestnania treba byť podľa neho priateľský, ale aj kreatívny a vnímavý a dodal: „Posty ako šéf či riaditeľ, to nie je to podstatné. Pozíciu berte s úctou a pokorou, lebo to nie je len šanca rozhodovať, ale snažte sa rozhodovať spolu s tímom.“

Ďalší z vystupujúcich Ing. Branislav Máša, vedúci oddelenia Ekotechniky, HES–COMGEO, spol. s r. o. zdôraznil, že pri pracovnom pohovore je dôležité, aby budúci zamestnanci mali prehľad o konkrétnych technológiách. Pripomenul, že nielen kancelárska pozícia, ale aj aktívna práca v teréne je dôležitá. „Treba sa učiť, treba ísť aj do knižnice, vypracovávať dané zadanie v škole a nekopírovať po starších predchodcoch. Nebáť sa siahnuť aj po zahraničnej literatúre. Myslite aj na flexibilitu, samostatnosť, tvorivosť a inovácie.“

Pevne veríme, že študenti všetkých univerzít, na ktorých sa Prezentačné dni podnikov počas trvania národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti konali, si z týchto stretnutí odniesli množstvo užitočných rád a informácií, ktoré im pomôžu zorientovať sa pri tak náročnom rozhodovaní, ako voľba budúceho povolania či zamestnania iste je.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.