Späť

Prezentačné dni podnikov v Žiline a v Trenčíne

Cieľ: získať vysokoškolských študentov pre štúdium perspektívnych študijných programov a zvýšiť ich záujem o podnikovú prax

Miesto:              
4. november 2014           Žilinská univerzita v Žiline
Fotogaléria k nahliadnutiu
5. november 2014           Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fotogaléria k nahliadnutiu

Účasť na podujatí: na jednotlivých univerzitách sa zúčastnilo približne 180 až 200 študentov

Prezentačné dni podnikov na Žilinskej univerzite v Žiline, 4. 11. 2014Program na Žilinskej univerzite v Žiline

Prednášajúci:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. – rektorka Žilinskej univerzity v
     Žiline
Ing. Marek Kyseľ  -  výkonný riaditeľ, STROJCHEM, a.s. „Ako je možné odvrátiť
     skazu Titaniku?“               
Ing. Štefan Chudoba, PhD. - odborný garant popularizácie štúdia
     v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami
     a podnikovou sférou  Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja
     vedomostnej spoločnosti“, CVTI SR
Ing. Milan Fiľa, PhD. – odborný garant  aktívneho vytvárania sietí spolupráce
     vysokých škôl a podnikovej sféry Národného projektu „Vysoké školy ako
     motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, CVTI SR
Ing. Peter Varhaník -  riaditeľ ľudských zdrojov, KINEX BEARINGS, a.s.
Ing. Peter Hrčka -  vedúci predaja segmentov AERO, KINEX BEARINGS, a.s.
Ing. Ladislav Olbricht -  manažér oddelenia Montáž, KIA Motors Slovakia s.r.o.
     „ Prečo Kia?“
Ing. Branislav Belorid - manažér ľudských zdrojov a všeobecných záležitosti,
     GLOVIS Slovakia , s.r.o.
Ing. Ivan Michálek, PhD. - špecialista marketingu a technického poradenstva,
      PSL, a.s. Považská Bystrica
Ing. Tomáš Lodňan -  manažér firmy GOODREQUEST, vývoj mobilných aplikácií
Ing. BEng. Jozef Vodička - zakladateľ firiem Trashout a Venzeo
Ing. Gabriela Kadlečíková - manažérka ľudských zdrojov, INA Kysuce s.r.o.
Ing. Milan Jurky, PhD. - riaditeľ  INA Kysuce s.r.o.


Prezentačné dni podnikov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 5. 11. 2014Program na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulte špeciálnej techniky v Trenčíne

Prednášajúci:
doc. Ing. Peter Lipták, CSc. – dekan fakulty špeciálnej techniky v Trenčíne
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. – prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD
      v Trenčíne
Ing. Štefan Chudoba, PhD. - odborný garant popularizácie štúdia
     v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami
     a podnikovou sférou  Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja
     vedomostnej spoločnosti“, CVTI SR
Ing. Milan Fiľa, PhD. – odborný garant  aktívneho vytvárania sietí spolupráce
      vysokých škôl a podnikovej sféry Národného projektu „Vysoké školy ako
      motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, CVTI SR
Ing. Andrej Lysák, PhD. – STK Trenčín, s.r.o.
Ing. Miroslav Šagát – personálny manažér AU Optronics Slovakia s.r.o.
Marcela Oláhová a Juraj Hrdý  – študenti  5.ročníka Trenčianskej univerzity,
       praxujú  v AU Optronics Slovakia s.r.o.
Lenka Gregorová – personálny špecialista, MATADOR  HOLDING, a.s.
Mgr. Martina Kazarová – personálny špecialista, MARADOR  HOLDING, a.s.
Ing. Lukáš Zubo – projektový manažér, MATADOR  HOLDING, a.s.
Ing. Martin Hošták – tajomník Republikovej únie zamestnávateľov
Ing. Dominika Sulová – obchodná manažérka EXPO CENTER a.s.
Ing. Ján Dugáček – zástupca spoločnosti výrobno-vývojovej KONŠTRUKTA –
        Industry, a.s.
Ing. Monika Okšová – vedúca oddelenia ľudských zdrojov, KONŠTRUKTA –
        Industry, a.s.
Bc. Juraj Šedivý – technik oddelenia kvality, KONŠTRUKTA – Industry, a.s.
Ing. Martin Prekop – SV Engineering, s.r.o., Púchov
Ing. Miroslav Sagan – generálny riaditeľ, Enics Slovakia s.r.o.
 
 
Závery a odporúčania:

Priebežne sledovať svojich úspešných absolventov, ktorí  zastávajú  v regióne významne pozície vo firmách príslušnej univerzity a propagovať  ich na nástenke aj s krátkym popisom ich kariérneho rastu.  Táto nástenka  by mala byť viditeľná  vo vstupnej hale univerzity a pravidelne aktualizovaná.

Organizovať pracovné stretnutia so študentmi a úspešnými absolventmi jednotlivých odvetví na univerzitách.

Vytvoriť priemyselnú radu vedúcich pracovníkov z podnikov z regiónu za účelom koordinácie univerzitného výskumu na podnikové ciele.

Pripravovať podmienky pre pokračovanie národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ v oblasti duálneho vzdelávania.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.