Späť

Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 NP pokračoval prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom je zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú prax spolupráce.

V rámci aktivity 1.1 NP pokračoval prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom je zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú prax spolupráce. Expertná skupina NP, zložená zo zástupcov VŠ a podnikov, schválila kritériá, ktoré by mala kvalitná spolupráca VŠ a podnikov spĺňať a podľa týchto kritérií boli informácie z prieskumu vyhodnotené. Následne boli zoradené do v poradí už piateho, aktualizovaného pracovného rankingu spoluprác pre mimobratislavské vysoké školy.

Zisťovanie bude pokračovať tak, aby bola mapa existujúcej spolupráce vysokých škôl a podnikov ďalej špecifikovaná, prípadne rozširovaná a aby obraz o najlepších spoluprácach bol ďalej upresňovaný.

Prieskum doteraz identifikoval spolu 3024 relevantných spoluprác vysokej školy s podnikom.

Všetky spolupráce so subjektmi/organizáciami, ktoré nemožno považovať v zmysle definovanom v NP za „relevantný podnik“, napríklad zdravotnícke či pedagogické inštitúcie, inštitúcie štátnej a verejnej správy a pod., neboli do zverejnenej verzie „rankingu“ zaradené.

Konkrétne informácie o aktuálnom „rankingu spoluprác“ môžete získať z priloženého dokumentu:

Aktuálny ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.