Späť

Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 NP bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bolo zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú spoluprácu.

V rámci aktivity 1.1 NP bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bolo zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú spoluprácu. Expertná skupina NP, zložená zo zástupcov VŠ a podnikov, schválila kritériá, ktoré by mala kvalitná spolupráca VŠ a podnikov spĺňať a podľa týchto kritérií boli informácie z prieskumu vyhodnotené. Následne boli zoradené do v poradí už druhého, aktualizovaného pracovného rankingu spoluprác pre mimobratislavské vysoké školy.
Zisťovanie bude pokračovať tak, aby bola mapa existujúcej spolupráce vysokých škôl a podnikov ďalej špecifikovaná, prípadne rozširovaná a aby obraz o najlepších spoluprácach bol ďalej upresňovaný.
Prieskum doteraz identifikoval spolu 2706 relevantných spoluprác vysokej školy s podnikom.
Všetky spolupráce so subjektmi/organizáciami, ktoré nemožno považovať v zmysle definovanom v NP za „relevantný podnik“, napríklad zdravotnícke či pedagogické inštitúcie, inštitúcie štátnej a verejnej správy a pod., neboli do zverejnenej verzie „rankingu“ zaradené (bolo identifikovaných ďalších 1672 takýchto partnerstiev).
Konkrétne informácie o aktuálnom „rankingu spoluprác“ môžete získať z priloženého dokumentu:
Ranking spoluprác VŠ a podnikov.

Predchádzajúci ranking spoluprác ukončený k 20. 11. 2013 nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.