Späť

TOP 200 študijných programov

V rámci posúdenia efektívnosti študijných programov vysokých škôl v Aktivite 1.1 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bolo identifikovaných 200 študijných programov, ktoré sú perspektívne pre trh práce, najmä pre ekonomicky významné súčasti podnikovej sféry v SR, v kontexte prognózy vývoja trhu práce na Slovensku.

V rámci posúdenia efektívnosti študijných programov vysokých škôl v Aktivite 1.1 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bolo identifikovaných 200 študijných programov, ktoré sú perspektívne pre trh práce, najmä pre ekonomicky významné súčasti podnikovej sféry v SR, v kontexte prognózy vývoja trhu práce na Slovensku.

TOP 200 študijných programov *

* Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a realizuje sa vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.