Späť

Výsledky mapovania spolupráce vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bola identifikácia fakúlt, pracovísk a študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry.

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bola identifikácia fakúlt, pracovísk a študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry. Vznikol tak prvý predpoklad pre zapojenie študentov týchto študijných programov do prvej fázy vzdelávania podporovaného zo zdrojov NP.

Prieskum oslovil 25 vysokých škôl, 106 fakúlt a celoškolských pracovísk, 1795 študijných programov a 558 podnikov. Zber údajov prebehol v niekoľkých vlnách od septembra 2013 do mája 2014. Prieskum identifikoval 2801 konkrétnych spoluprác mimobratislavských VŠ a podnikov.

Získané výsledky pokladáme skôr za prezentáciu toho pozitívnejšieho, čo v mimobratislavskom vysokom školstve v oblasti prepojenia VŠ a podnikov existuje. Ochota škôl a ich pracovísk zapojiť sa do prieskumu indikuje záujem venovať sa téme prepojenia vysokoškolského štúdia a podnikovej praxe (detailné údaje poskytlo 35% oslovených, čo je vysoké percento vzhľadom na nižšiu relevantnosť prieskumu pre celý rad  škôl – napríklad so zdravotníckym či pedagogickým zameraním). Rovnako podniky reagovali nad očakávanie pozitívne (údaje poskytlo 65% spomedzi oslovených).  

Detailný prehľad o výsledkoch prieskumu po integrácii údajov získaných z vysokých škôl aj z podnikov môžete získať z priloženého dokumentu:

Integrované výsledky mapovania spolupráce VŠ a podnikov

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.