Späť

Záverečná správa Aktivity 1.3

V rámci podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ITMS kód projektu: 26110230120 bolo vytvorených 30 výučbových školiacich centier praxe na 19 fakultách ôsmich vysokých škôl Slovenska mimo BSK s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom inovácie vzdelávacieho obsahu a podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.

V rámci podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ITMS kód projektu: 26110230120 bolo vytvorených 30 výučbových školiacich centier praxe na 19 fakultách ôsmich vysokých škôl Slovenska mimo BSK s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom inovácie vzdelávacieho obsahu a podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.
Školiace centrá boli vybavené odbornou literatúrou, študijnými pomôckami IKT, licenciami na študijné pomôcky /SW/ licenciami s inovovaným digitálnym obsahom na základe spolupráce v projekte a podľa podnetov pedagógov v spolupráci s odborným personálom.
Centrá boli na základe princípov efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti umiestnené na jednotlivé katedry perspektívnych študijných odborov.

Celá Záverečná správa Aktivity 1.3 tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.