Späť

Prognózovanie potrieb trhu práce

Dňa 14. novembra 2014 sa uskutočnil k téme „Prognózovanie potrieb trhu práce“ workshop za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Juraja Draxlera, hlavnej odbornej garantky národného projektu Helgy Jančovičovej, riaditeľa Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR (ktorý bol hlavným partnerom podujatia) Mateja Šiškoviča, expertov národného projektu, Ekonomického ústavu SAV, Strediska vzdelávacej politiky UK v Prahe, Inštitútu finančnej politiky MF SR a ďalších pozvaných odborníkov.

Program workshopu nájdete tu.

Workshop nadväzoval na výstupy aktivity 1.1 národného projektu, týkajúce sa „Prognózy dopytu po absolventoch študijných programov vysokých škôl na trhu práce výhľadovo na 5 rokov, s trendovou indikáciou (rast/utlmovanie) na ďalších 5 rokov“. Účastníci podujatia prezentovali a diskutovali alternatívne východiská, metodiky a konkrétne zistenia v oblasti prognózovania vývoja trhu práce v SR v poslednom období. Reflektovali riziká a limitácie rozdielnych prístupov.

Zhodli sa na relevantnosti aplikovaných postupov jednotlivých inštitúcií a riešiteľských tímov, a to vždy v kontexte definovaného cieľa, resp. využitia predmetnej prognózy. Jedným z odporúčaní bola potrebná koncentrácia expertného know-how v tejto oblasti. Účastníci prejavili záujem diskutovať k súvisiacim témam ďalej na konferencii, ktorú usporiada národný projekt v prvej polovici roka 2015.
 
Hlavné príspevky konferencie:

Miroslav Štefánik: Výsledky prognózy vývoja na slovenskom trhu práce


Lucia Šrámková: Úskalia prognózovania dopytu po práci

Peter Obdržálek: Posúdenie efektívnosti študijných programov VŠ z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou

Jan Kouck
ý: Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Martin Lepič: Využitie výsledkov prognóz v projekte „Posúdenie efektívnosti
študijných programov VŠ“ 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.