Späť

Prvé výsledky mapovania spolupráce VŠ a podnikov

V rámci Aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách, ktorého cieľom bolo zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „dobrú prax“, resp. „best practice“.

Expertná skupina NP, zložená zo zástupcov VŠ a podnikov, schválila kritériá, ktoré by mala kvalitná spolupráca VŠ a podnikov spĺňať a podľa týchto kritérií boli informácie z prieskumu vyhodnotené a zoradené do prvého, zatiaľ pracovného „rankingu spoluprác“ pre mimobratislavské vysoké školy. Zdôrazňujeme, že už samotný výskyt v "rankingu" považujeme za hodnotný, snaha o zoradenie by mala inšpirovať k diskusii o kritériách a ďalšom zlepšovaní metodiky tak, aby sa "ranking" stal motivujúcou, prínosnou a široko akceptovanou informáciou pre podniky i školy.

Prieskum oslovil 25 vysokých škôl, 106 fakúlt a celoškolských pracovísk a 1795 študijných programov. Zber údajov prebehol od 10.9.2013 do 15.11.2013. Spomedzi oslovených fakúlt vysokých škôl vyplnilo údaje v elektronickom dotazníku, prípadne cez následné telefonické interview vyše 70%. Detailné údaje za študijné programy poskytlo 35% spomedzi oslovených.

Prieskum identifikoval spolu 2044 relevantných spoluprác študijného programu s podnikom. Všetky spolupráce so subjektmi/organizáciami, ktoré nemožno považovať v zmysle definovanom v NP za „relevantný podnik“, napríklad zdravotnícke či pedagogické inštitúcie, inštitúcie štátnej a verejnej správy a pod. neboli do zverejnenej verzie „rankingu“ zaradené (bolo identifikovaných ďalších 1755 takýchto partnerstiev).

Viac informácií o výsledkoch prieskumu môžete získať z priložených dokumentov:

Ranking spolupráce VŠ a podnikovPrvé výsledky mapovania spolupráce VŠ a podnikov - prezentácia

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.