Späť

Prvé zasadnutie Expertnej skupiny v Žiline

Na pôde Žilinskej univerzity privítala jej rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. účastníkov prvého riadneho zasadnutia Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Spoločne posúdili kritériá výberu perspektívnych študijných programov, vysokých škôl a podnikov pre vzdelávanie s podporou projektu podľa najlepších skúseností - „best practice“ modelov.


PhDr. Peter Obdržálek, PhD., odborný garant aktivity projektu pre posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou, informoval prítomných o postupe zberu údajov. Za účelom identifikácie „best practice modelov“ predložil na posúdenie návrh dotazníka a podotkol, že v prvej etape je dôležité identifikovať tie vysokoškolské študijné odbory, ktoré majú už existujúce funkčné prepojenie na prax a zároveň prihliadať i na to, čo zamestnávatelia od praxe očakávajú. Po skončení pripomienkového konania rozdistribuujú dotazník do podnikateľského i vysokoškolského prostredia – na úroveň fakúlt, ktoré majú o svojich študijných programoch najlepší prehľad.

Predstavitelia Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Materiálovo-technologickej fakulty v Trnave (STU), Samsungu Electronics Slovakia, SAP Slovensko a MŠVVŠ  SR, prijali členstvo v Expertnej skupine pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry. Ing. Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predstavil návrh vnútorného členenia expertnej skupiny, ktorý vznikol na základe predchádzajúcich prezentácií a diskusií s oslovenými vysokými školami a podnikmi. (V zmysle záväzného popisu projektu sú prísediacimi členmi aj odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry a ďalší vybraní pracovníci národného projektu.)

Okrem vedenia, budú tvoriť expertnú skupinu dve komisie – pre vzdelávanie v praxi a pre vzdelávanie vo výskume a vývoji, ďalší expertní spolupracovníci z vysokých škôl, odborní tajomníci a tiež asociované inštitúcie, s ktorými bude expertná skupina komunikovať a spolupracovať: vysoké školy, priemyselné a zamestnávateľské združenia a spolupracujúce podniky, organizácie a projekty.

Odborníkov do expertných skupín aktivít národného projektu nominovali samotné vysoké školy a zamestnávatelia. Kreovanie expertných skupín potrvá do doby schválenia ich štatútov.

Všetky vysoké školy, podniky, inštitúcie a organizácie, ktoré sa doposiaľ prihlásili spolupracovať s Expertnou skupinou pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti budú informované o dianí v expertnej skupine a na základe prejaveného záujmu sa môžu zúčastňovať všetkých podujatí a stretnutí. Účastníci prvého riadneho zasadnutia expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry vyššie uvedené návrhy jej vnútorného členenia a fungovania jednomyseľne v Žiline schválili.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.