Späť

Prví študenti pôjdu do praxe

Prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti je cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie zo zdrojov EÚ a to celkovej výške 17 mil. eur.  V týchto dňoch budú jeho zámery predstavené vysokým školám v regiónoch.

Odborní garanti národného projektu a expertní spolupracovníci z jednotlivých vysokých škôl aj podnikovej sféry predstavia projekt na viacerých vysokých školách. Konkrétne 30. septembra na Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prvý októbrový deň bude projekt predstavený na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Druhého októbra sa aktivity predstavia  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a  3. októbra na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Na Technickej Univerzite v Košiciach budú aktivity prezentované 8. októbra a na Žilinskej univerzite v Žiline 9. októbra. 

Na stretnutiach sa študenti oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu sa okrem iného vytvoria výučbové školiace centra praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch  a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne.

Súčasťou národného projektu je v rámci jeho možností vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je  priblížiť prostredie VŠ podmienkam praxe. „Od projektu očakávame aktivitu študentov, ktorí využijú ponuku na sebarealizáciu a získavanie nových poznatkov aj zručností,“ konštatuje Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  Dušan Čaplovič. S realizáciou tohto projektu začal Ústav informácií a prognóz školstva 1. júna 2013. Projekt je určený pre študentov v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. 

Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce  a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia.Úvodné predstavenie projektu študentom na SPU Nitra

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.