Späť

Prax v zahraničnej firme odporúčam každému. Prináša nové skúsenosti, pracovné návyky aj kontakty

Oltis Group a.s., Olomouc je firma, ktorú prostredníctvom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti spoznával Martin Ľoch. Je doktorandom katedry železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, pričom jeho študijným odborom sú Odvetvové a prierezové ekonomiky.

Pred vzdelávacím pobytom v zahraničí absolvoval podnikovú prax na Slovensku v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s. Podelil sa s nami so svojimi skúsenosťami.   
 
Motory: Aké je prepojenie medzi národným projektom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a Katedrou železničnej dopravy Žilinskej univerzity?

M. Ľoch: Žilinská univerzita aj katedra Železničnej dopravy sa zapojili do tohto národného projektu, prostredníctvom ktorého  študenti vysokých škôl majú možnosť vzdelávať sa priamo v praxi.  Osvojiť si získané teoretické vedomosti počas štúdia a rozšíriť ich o praktické vedomosti získané priamo v podniku. Konkrétne  v mojom prípade sa podnik zaoberá železničnou dopravou.

Motory: Ako sa vôbec stalo, že ste sa rozhodli študovať železničnú dopravu? Bol to váš detský sen?

M. Ľoch: Vláčiky neboli mojím snom od detstva. K železnici ako takej som sa dostal na odporúčanie môjho uja, ktorý v tejto oblasti pôsobí už niekoľko rokov. 

Motory: Aký  bol váš vzdelávací a aj pracovný príbeh? Čím ste sa zaoberali v rámci zahraničného pobytu vo firme Oltis Group, a.s.?

M. Ľoch: Ide o spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom informačných systémov pre dopravu a logistiku. V rámci zahraničného pobytu v tejto firme sme sa zamerali na informačné systémy pre železničnú dopravu, ktoré umožňujú ľahšie riadenie prevádzky a v podstate všetkých činností, ktoré sa v rámci tohto druhu dopravy vykonávajú. Uľahčuje to prácu pracovníkom, najmä čo sa týka dokumentácie alebo softvérov pre optimalizáciu, organizáciu a riadenie železničnej dopravy.loch

Motory: Aký ste mali harmonogram počas dňa v olomouckej firme?

M. Ľoch: Harmonogram praxe sme mali s vedúcim vopred naplánovaný.  Každý deň prebiehal podľa harmonogramu, niekedy prax bola  priamo v sídle spoločnosti alebo sme navštevovali podniky, ktoré informačné systémy tejto firmy využívajú. Počas praxe som mal možnosť oboznámiť sa s viacerými informačnými systémami (EMAN, EVAL, ERIC, RailMap, Doklady+), ich fungovaním a štruktúrou, ako aj samotnou prácou v jednotlivých systémoch. Počas zahraničnej praxe som sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie ERRIC/IRFC 2015, ktorú organizovala spoločnosť, v ktorej som praxoval. Boli na nej prezentované najnovšie poznatky a skúsenosti účastníkov z jednotlivých krajín sveta.

Motory: Čo z toho, čo ste sa naučili v českej firme Oltis Group a.s., sa dá implementovať na Slovensku?

M. Ľoch: V rámci doktorandského štúdia riešim dizertačnú prácu, ktorá sa zaoberá optimalizáciou organizácie vozňových prúdov na základe ekonomických kritérií, teda čo je výhodnejšie z ekonomického pohľadu. Získané poznatky dokážem v rámci Slovenskej republiky využiť pre spracovanie mojej dizertačnej práce, v ktorej riešim optimalizáciu smerovania jednotlivých vozňových zásielok, čiže prepravy tovaru z bodu A (stanice odoslania) do bodu B (stanice určenia).

Motory: Odporučili by ste využiť národný projekt aj ďalším študentom?

loch3M. Ľoch: Odporúčam to každému, kto má takúto možnosť, lebo získa mnoho nových skúseností. Môže si v praxi overiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia, poprípade načerpať nové, a tiež získa skúsenosti v rámci pracovných návykov alebo nadviazania nových kontaktov.

Motory: Ak by ste ešte mohli zhodnotiť celkovo prínos z vášho vzdelávacieho pobytu v zahraničnej spoločnosti...

M. Ľoch: V prvom rade by som chcel poďakovať za túto možnosť mojej lektorke Ing. Lenke Černej z vysokej školy, ktorá ma s týmto projektom oboznámila a ponúkla mi možnosť absolvovať prostredníctvom tohto projektu prax v Slovenskej republike a následne aj v zahraničí. Absolvovanie zahraničnej stáže hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko som získal mnoho skúseností, ktoré využijem pri riešení dizertačnej práce, aj ako doktorand pri vedení iných študentov. Hlavným prínosom sú pre mňa nadobudnuté praktické znalosti týkajúce sa informačných systémov používaných v železničnej doprave a práca v skúsenom a kvalifikovanom tíme pracovníkov.
 
Rozhovor pripravili Ing. Slávka Habrmanová a RNDr. Viera Čeplíková

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.