Späť

Rozhovor s doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave

"Obrovský záujem medzi zamestnávateľmi je o takých študentov, ktorí majú proaktívny prístup," hovorí Dagmar Cagáňová z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

„Študent, ktorý má záujem o kontakt s praxou, zúčastňuje sa zahraničných mobilít na univerzitách, alebo v priemyselných podnikoch je uplatniteľný na trhu práce.“ Národná konferencia, na ktorej sa zúčastnila, priniesla pozitíva v tom, že sa otvorila diskusia o otázkach, ktoré všetkých trápia a potvrdilo sa, že kvalita vzdelania je nesmierne dôležitá.

Motory: Aké máte dojmy bezprostredne po skončení národnej konferencie „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov“? Čo vám táto diskusia priniesla?

D. Cagáňová: Konferenciu v rámci projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ hodnotím skutočne pozitívne. Otvorila sa diskusia na úrovni ministerstva školstva, zamestnávateľov, univerzít. Diskutovalo sa otvorene o problémoch, ktoré náš všetkých trápia. Veľmi pozitívnym krokom je dôraz na kvalitu, no zároveň aj uvedomenie si  našich obmedzení. Prináša to množstvo ďalších  otázok, na ktoré je nutné hľadať odpovede.

Motory: Ktoré odbory na fakulte MTF v Trnave majú najvyššiu uplatniteľnosť na trhu práce?

D. Cagáňová: V rámci posúdenia efektívnosti študijných programov vysokých škôl v Aktivite 1.1 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bolo identifikovaných 200 študijných programov v rámci celého Slovenska (okrem Bratislavy), perspektívnych pre trh práce. Výsledky sú z nášho pohľadu úžasné, pretože Materiálovotechnologická fakulta so sídlom Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečuje z týchto perspektívnych programov 9 na bakalárskom stupni štúdia a 12 na inžinierskom stupni, čo dohromady predstavuje približne 10%. Patria sem študijné programy z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie, bezpečnosti práce, kvality výroby, materiálového inžinierstva, priemyselného manažérstva a personálnej práce, výrobných technológií a výrobných zariadení a systémov. V rámci našej fakulty sú tieto študijné programy profilové.

Motory: V čom vidíte ďalšiu pridanú hodnotu projektu?

D. Cagáňová: Tá spočíva predovšetkým v tom, že zamestnávatelia majú o študentov záujem. Okrem toho sa organizujú exkurzie, ktoré sú tiež pre študentov dôležité, pretože vidia na vlastné oči ako podnik reálne funguje. Ako ďalšiu pridanú hodnotu vidím možnosť vycestovať na stáž do podniku v zahraničí. Takmer každý študent, ktorý na sebe cieľavedome pracuje nájde uplatnenie na trhu práce.
 
Motory: Máte spätnú väzbu od vašich študentov ohľadne ich uplatniteľnosti na trhu práce v závislosti od vyštudovaného odboru?

D. Cagáňová: Pôsobím na MTF 21 rokov a pravidelne sa so študentmi stretávame a pýtame sa, či pracujú vo svojom vyštudovanom odbore. Nestretla som sa s jediným študentom, ktorý sa počas štúdia zdokonaľoval v cudzích jazykoch, vykonával v praxi aktivity príbuzné študovanému odboru alebo študoval určitú dobu na zahraničnej univerzite, že by mal problémy nájsť si adekvátne zamestnanie. Práve proaktívny prístup študenta pôsobí pozitívne na jeho následnú uplatniteľnosť v praxi. Častokrát nás oslovujú aj zamestnávatelia, či im vieme ponúknuť takýchto študentov. O takýchto študentov je naozaj obrovský záujem.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.