Späť

Rozhovor s Ing. Františkom Takáčom, manažérom firmy SPINEA, s.r.o.

"Prvou prácou sa začína škola života," hovorí František Takáč, jeden z kľúčových manažérov firmy SPINEA, ktorý len nedávno opustil brány univerzity. "Na svoju prvú pracovnú pozíciu nemajte prehnané nároky," radí budúcim absolventom vysokých škôl Key Account Manager spoločnosti SPINEA, s. r. o. Ing. František Takáč, ktorý získal bakalársky aj inžinierky titul na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove (TUKE).

Tvrdí totiž, že tieto nároky bývajú častým faktorom, prečo veľa študentov pohorí na pracovných pohovoroch. Najdôležitejšími atribútmi pri hľadaní si vysnívaného zamestnania bola podľa neho znalosť cudzích jazykov, chuť ukázať, čo človek dokáže a naučiť sa počúvať skúsenejších. On sám už počas štúdia absolvoval prax priamo v podnikoch, čo označil za obrovský prínos. „Práve vďaka praxi som si uvedomil, že štúdium a podniková prax sú tou najlepšou kombináciou na uvedomenie si reálnych požiadaviek podnikov,“ hovorí Ing. František Takáč.
 
Motory: Pri uvažovaní o budúcej profesii je pre každého študenta nesporne dôležité správne sa rozhodnúť už pri výbere vysokej školy. Ako vo vašom prípade prebiehal tento proces rozhodovania a čo najviac zavážilo, že ste si vybrali práve tú univerzitu, ktorú ste vyštudovali?
 
F. Takáč: Výber správnej vysokej školy je nesporne dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní smerovanie aj budovanie návykov na ceste k vytúženej pracovnej pozícii. V mojom prípade zavážila ponuka študijných programov a vybavenia Fakulty výrobných technológií TUKE. Ako mladý človek som sníval o práci konštruktéra a návrhu výrobkov s pomocou informačných technológií a práve Fakulta výrobných technológií spĺňala moje nároky. Samozrejme, vyskytli sa prekážky vo forme menej obľúbených predmetov, ale práve prekonanie prekážok ma nakoniec najviac motivovalo k úspešnému ukončeniu štúdia. 
 
Motory: Ako sa vám po ukončení štúdií podarilo naštartovať si kariéru. Čo boli najzásadnejšie atribúty, ktoré vám pomohli v rámci pracovného uplatnenia?
 
F. Takáč: Obdobie po ukončení štúdia je najťažšie, keďže sa zo študenta stáva nezamestnaný človek hľadajúci uplatnenie a zároveň si chce splniť svoje sny. V prvom rade som si povedal, že nesmiem mať prehnané nároky na svoju prvú pracovnú pozíciu. Tieto nároky bývajú častým faktorom, prečo veľa študentov pohorí na pracovných pohovoroch. Druhým faktorom bola sebadisciplína a motivácia uplatniť svoje schopnosti. V tomto smere som hľadal oporu aj u profesorov na našej fakulte, ktorí mi dali dobré rady a upozornili ma na moje prednosti, ale aj nedostatky. Najdôležitejšími atribútmi bola taktiež znalosť cudzích jazykov, chuť ukázať, čo dokážem a naučiť sa počúvať skúsenejších.
 
Motory: Praxovali alebo stážovali ste niekde priamo v podnikoch už počas vysokoškolského štúdia? V ktorých a aké skúsenosti ste si odtiaľ odniesli?  
 
F. Takáč: Počas štúdia som sa zúčastnil praxe vo výrobných a vývojových spoločnostiach zameraných na strojárstvo a počítačovú podporu výrobných technológií. Prvou skúsenosťou bola prax a návštevy v spoločnosti CAD-Up International so sídlom v Prešove. Práve tu som nadobudol prvé poznatky, ako fungujú podniky vyrábajúce a predávajúce softvér pre počítačovú podporu výrobných technológií. V spolupráci s touto spoločnosťou som nakoniec úspešne dokončil aj bakalársku a diplomovú prácu, ktoré boli zamerané na využiteľnosť CAD/CAM/CAE/PLM systémov vo výrobných podnikoch na Slovensku. Taktiež som absolvoval návštevy v spoločnosti BSH Michalovce za účelom zdokonalenia svojich skúseností v oblasti PLM systémov a výrobnú prax v spol. ARTWEGER, kde som spoznal, ako funguje výrobný podnik a jednotlivé výrobné technológie.
 
Motory: Pomohol vám pri výbere vášho budúceho zamestnania (pracovnej pozície) fakt, že ste absolvovali prax, stáž či exkurziu už počas štúdia?
 
F. Takáč: Prax v podnikoch bola pre mňa obrovským prínosom, keďže som mal šancu porovnať si teoretické poznatky zo štúdia s praktickými poznatkami výrobných a vývojových podnikov. Práve vďaka praxi v podnikoch som si uvedomil, že štúdium a podniková prax je tou najlepšou kombináciou na uvedomenie si reálnych požiadaviek podnikov. V mojom prípade sa mi prax ukázala ako jeden z rozhodujúcich faktorov, akým smerom sa vybrať po ukončení štúdia. Ovplyvnila moje dovtedajšie ambície a ukázala mi nové smery, ktorými som sa nakoniec aj vydal.
 
Motory: Aké boli vaše začiatky v práci? S čím ste sa najviac „borili“? Čoho by sa mali dnešní mladí ľudia pri nástupe do práce vyvarovať?
 
F. Takáč: Prvý rok v práci bol určite ten najťažší. Nové podmienky, nároky a návyky. Vďaka mojej extrovertnej povahe som mal na začiatku problém predovšetkým počúvať rady starších a skúsenejších kolegov. Práve vďaka vedeniu skúsenejších kolegov som sa naučil počúvať, pochopiť problematiku a pýtať sa správne otázky. Mojou radou pre mladých ľudí pri nástupe do práce by bolo hlavne nebáť sa pýtať a pozorne počúvať rady skúsenejších, nemať prehnané nároky na zamestnávateľa, ale vyššie nároky na svoj profesionálny rozvoj. Prvou prácou sa začína škola života, oveľa ťažšia ako tá na vysokej škole. Je potrebné byť na ňu pripravený.
 
Motory: Čo odporúčate študentom, ktorým záleží na svojej budúcnosti a chcú sa dôsledne pripraviť na budúcu pracovnú kariéru?
 
F. Takáč: Mojím odporúčaním by bolo aktívne pracovať na svojich prednostiach, nevzdávať sa svojich snov, ale pracovať na sebe a motivovať sa. Nebrať svoju budúcu prácu ako samozrejmosť, ale ako výzvu. Je dôležité mať reálne nároky a získať poznatky z praxe ešte počas vysokoškolského štúdia. Ľudia v podnikoch si študentov pozorne všímajú a neraz sa stáva, že študenta ešte počas štúdia zavolajú na pracovný pohovor.
 
Motory: Myslíte si, že dnešný vysokoškolský systém u nás dáva mladým ľuďom dostatočný priestor, aby im pomohol uplatniť sa na trhu práce? V čom by ste videli zlepšenia?

F. Takáč: Myslím si, že priestor je adekvátny na možnosti našich vysokých škôl. Samozrejme vidím priestor v aktívnejšej spolupráci študentov s pedagógmi a zapájaní sa škôl do rozličných projektov, či už domácich alebo zahraničných. Očakával by som zlepšenie v komunikácii podnikov k vysokým školám a naopak. Podniky by si mali uvedomiť, že výchova a kvalifikácia svojich budúcich zamestnancov priamo ovplyvní jej budúcnosť a študenti by si mali viac uvedomovať, že každá snaha získať prax sa cení a zostáva so študentom ako skúsenosť, kdekoľvek sa rozhodne po vysokej škole ísť.
 
František Takáč absolvoval strednú odbornú školu v Prešove. V rámci vysokoškolského štúdia pokračoval na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, odbor technické a informačné služby v elektrotechnike. Dnes, štyri roky po skončení školy, už zastáva pozíciu Key Account Manager v modernej strojárenskej spoločnosti SPINEA. Jeho začiatky však neboli jednoduché. Naštartovať kariéru mu pomohol fakt, že ísť na prax sa rozhodol už v štvrtom ročníku vysokoškolského štúdia. Bol prijatý na obchodný útvar, začínal ako referent. Ako sám hovorí, robil každodenný „support“ a tiež rôzne marketingové aktivity spoločnosti SPINEA. Firma sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presných reduktorov predávaných pod obchodnou značkou TwinSpin alebo prevodovky. Spoločnosť bola založená v roku 1994 a podnetom pre jej vznik bol vynález slovenského konštruktéra. Reduktory TwinSpin patriace do kategórie hi-tech výrobkov sú vyrábané sériovo na základe udelenia medzinárodného patentu. Produkty spoločnosti nachádzajú širokú škálu uplatnení v automatizácii a priemyselnej robotike, v oblasti výroby obrábacích strojov, textilnom priemysle, zdravotníckej technike, leteckom priemysle a ďalších sférach.

Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.