Späť

Rozhovor s Ing. Ľubomírom Plškom, generálnym riaditeľom KONŠTRUKTA - Industry, a.s.

„Treba sa zamerať na to, aby obsah štúdia zodpovedal potrebám trhu, potrebám priemyslu a praxe,“ tvrdí šéf firmy KONŠTRUKTRA – Industry Ľubomír Plško. Nie je spokojný s tým, čo sa im hlási z vysokých škôl, či už je to na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni.

Záujemcovia o prácu u nich majú podľa neho rezervy. Z hľadiska odborov by vo firme potrebovali najmä mechatronikov, tzn. kombináciu elektrotechnických a strojných inžinierov.
 
Motory: Čo si myslíte o kvalite dnešných absolventov vysokých škôl? Sú dostatočne pripravení na to, aby mohli pracovať vo vašej firme?

Ľ. Plško: Kvalita študentov je vždy veľmi náročná téma. Všeobecne platí to, čo odznelo aj na národnej konferencii Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov - treba sa zamerať  na to, aby obsah štúdia zodpovedal potrebám trhu, potrebám priemyslu a praxe. Ak toto dokážeme, môžeme sa potom skoncentrovať na druhý stupeň a síce na to, aby kvalita vysokoškolských odborov rástla. Určite nie sme spokojní s tým, čo dnes dostávame z vysokých škôl - to je jedno, na akom stupni, či už bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom, sú tam rezervy. Boli by sme radi, keby relatívne rýchlo nastala náprava. Uvedomujeme si, že je to proces, že sa to nedá zo dňa na deň, no čím skôr začneme, tým skôr dosiahneme výsledky, ktoré potrebujeme.

Motory: Ktoré odbory by mali dnešní mladí študovať, aby boli pre vás atraktívni?

Ľ. Plško: Ak to budem aplikovať na našu firmu, nám najviac chýbajú odbory, ktoré sa podobajú tomu, čo nazývame mechatronika, tzn. kombinácia elektrotechnický a strojný inžinier. Veľmi žiadané sú aj odbory smerujúce k jednotlivým častiam strojárskej technológie, či už je to obrábanie alebo tvárnenie. Samozrejme, radi prijmeme aj komplexných manažérov, ktorí majú dobré organizačné schopnosti a sú takpovediac prierezoví. Ťažiskové požiadavky, ktoré vieme nadefinovať, sú práve v týchto oblastiach.

Motory: Majú študenti možnosť chodiť k vám na prax, alebo sú k dispozícii iné formy, ako sa zoznámiť s vašou firmou?

Ľ. Plško: Majú možnosť, najmä v poslednom čase, keď sa snažíme zaradiť do tejto oblasti určitý systém. Máme zazmluvnené vzťahy s niektorými školami rôznych stupňov, teda nielen vysokou, ale aj strednou odbornou školou, priemyslovkou, no aj niektorými fakultami. Máme vytvorený rámec, takže môžu chodiť k nám na prax. Rovnako tak sme pripravili veľmi zaujímavý zásobník úloh technického rozvoja a rôznych inovačných projektov, čiže tiež sa môžu efektívne zapojiť, priestor je obrovský. Môžeme na to vyčleniť finančné zdroje, vieme na to dať aj spolupracujúce kádre - to znamená, ľudí ktorí ich budú viesť, ktorí s nimi budú spolupracovať. Je v našom vlastnom záujme privolať študentov k nám, pretože je to zaujímavá riešiteľská kapacita, hoc ešte nie úplne pripravená na tej najvyššej úrovni. Na druhej strane vidíme aj cestu na bližšie zoznámenie sa, vytvorenie podmienok a afinitu budúcej dlhšej spolupráce v rámci vzťahov zamestnanec - zamestnávateľ.

Motory: Robíte si aj po vlastnej linke preškoľovanie budúcich zamestnancov?

Ľ. Plško: Je to plynulé tým, že sú zaradení priamo do pracovných kolektívov, čím sa im snažíme dať odborný rast. Firma našich rozmerov to robí takýmto prirodzeným spôsobom, čiže rastú na odborných úlohách, ktoré dostávajú.

Motory: Čo si myslíte o národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“? Má nejaké medzery, kde by sa mu dalo pomôcť, nejakým spôsobom vylepšiť jeho fungovanie?

Ľ. Plško: Nemám úplne komplexné informácie o tomto projekte, ťažko mi je preto ho hodnotiť. Každopádne ale pre mňa bude signálom to, ako budú implementované výsledky z tejto konferencie. Či ich niekto naozaj zoberie vážne, či budú kompetentní počúvať a či dôjde k badateľnej zmene. Myslím si, že všetci z priemyslu sme pripravení spolupracovať na tom, lebo je to pre nás bytostný záujem. Nechám sa prekvapiť, no myslím, že to bude pozitívne. 

Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.