Späť

Rozhovor s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom

"Na Slovensku sa nám tvorí značný nedostatok absolventov vysokých škôl s technickým zameraním," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, ktorý prebral záštitu nad národnou konferenciou Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov.

Študentom odkazuje, že štát má nástroje na to, ako motivovať mladých ísť študovať techniku a z časti prírodovedné odbory, teda profesie, ktoré trh práce potrebuje.
 
Motory: Čo si myslíte o dnešných absolventoch vysokých škôl technických smerov? Dokážu nájsť uplatnenie na trhu práce najmä v takých podnikoch, ktoré sú zamerané na priemysel?

J. Draxler: Som veľmi rád, že práve národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ nám priniesol kvalitné dáta, vďaka ktorým vidíme, ako sa absolventi uplatňujú v jednotlivých odboroch. S tým budeme ďalej pracovať. Vďaka tomu vieme, že sa nám tvorí značný nedostatok tých absolventov, ktorí majú technické pozadie.  Je to pre vás veľké varovanie a vážna výzva, aby sme sa snažili tento nedostatok nahrádzať, aby sme motivovali ľudí, aby šli študovať technické smery a niektoré prírodovedné odbory. Štát má v tejto chvíli na to nástroje, napríklad motivačné štipendiá, ale budeme musieť do budúcnosti uvažovať o zjednotení tohto systému štipendií, prípadne o ich navýšení, podobne ako budeme musieť uvažovať o tom, že na vysoké školy, ktoré majú odbory finančne náročné na výučbu, bude musieť ísť trochu viac peňazí. Musíme viac motivovať mladých ľudí, aby si uvedomovali, aké výzvy pred nimi stoja, aby počas vysokoškolského štúdia vstupovali priamo do prostredia firiem, do prostredia hospodárstva, pracovali modernými metódami a videli, že keď majú ambíciu, môžu mať do budúcna veľmi zaujímavú prácu.

Motory: Ako sa ešte viac dajú posilniť väzby medzi vysokou školou a podnikom? Ako je možné dostať ešte viac študentov priamo do podnikovej sféry na prax?

J. Draxler: Musí byť vôľa na obidvoch stranách, musí byť vôľa na strane akademikov aj na strane firiem zapájať sa do projektov a lákať k sebe študentov, aby riešili problémy, aby videli život vo firme. Som rád, že v rámci národného projektu sa darí pilotným spôsobom overovať tie najlepšie technické odbory, ako aj búrať múry medzi akademickou sférou a firmami. Dúfam, že práve toto štúdium nám pomôže v budúcnosti rozširovať spoluprácu firiem a akademikov. Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, ja som študoval v Nemecku a tam sa študenti už na bakalárskom stupni zapájali do výskumných projektov. My, čo sme študovali spoločenské vedy, sme mali projekty, v rámci ktorých sme museli vyjsť za múry univerzity a vidieť ako spoločnosť funguje a priamo sa potýkať s jej problémami. To nás veľmi motivovalo do ďalšieho štúdia, lebo sme vedeli, že nemáme pred sebou abstraktné problémy, ale reálne výzvy vo firmách, v spoločnosti.

Motory: Ako hodnotíte doterajšie výsledky národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“?

J. Draxler: Projekt bol veľmi náročný najmä tým, že riešitelia mali k dispozícii veľmi krátky čas. Som rád, že sa im darí zhromažďovať obrovské množstvo veľmi užitočných dát, ktoré dnes môžeme spracovávať jednak my na ministerstve a hlavne, veľa z nich môžeme poskytovať verejnosti, aj napríklad budúcim študentom, aby sa na základe nich mohli rozhodnúť, ako sa chcú umiestniť na trhu práce a predovšetkým, aké štúdium na to potrebujú.

Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.