Späť

Rozhovor s rektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr.h.c. prof. PhDr. Beátou Kosovou, CSc.

"Naším zámerom je klásť čoraz väčší dôraz na spoluprácu univerzity s praxou, a to nielen v oblasti inovácie učebných osnov, ale tiež v oblasti vytvárania podmienok na získanie pracovných skúseností a návykov už počas štúdia," zdôrazňuje rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.

Motory: Prečo by študenti mali počas vysokoškolského štúdia absolvovať prax v podniku?
 
B. Kosová: Praktická príprava študentov vysokých škôl jednoznačne prispieva k zvýšeniu kvality a rozvoja procesu vysokoškolského vzdelávania. Rozvoj praktických skúseností, získanie pracovných návykov a pracovných kontaktov umožní študentom, resp. absolventom UMB získať na trhu práce konkurenčnú výhodu, a tým zvýšiť svoje možnosti k nasmerovaniu svojej kariéry do oblastí, ktoré ich zaujímajú v odbore, ktorý študovali.
 
Motory: Vaša univerzita celkovo poskytuje vzdelávanie na 6 fakultách. Majú študenti všetkých fakúlt možnosť ísť na prax v podniku? 
 
B. Kosová:
Odborná prax je súčasťou študijných plánov takmer všetkých našich akreditovaných študijných programov. Miesto ich realizácie, počet v rámci jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia a dĺžka sú však v jednotlivých študijných odboroch rôzne. Odbornú prax majú naši študenti možnosť absolvovať aj v podnikoch, ale viac vo vzdelávacích,  výchovných a sociálnych inštitúciách, inštitúciách verejnej, štátnej správy a samosprávy, a to v rôznych oblastiach od ochrany životného prostredia, cez kultúru až po bezpečnosť. V podnikoch vykonávajú prax najmä študenti všetkých ekonomických odborov, cestovného ruchu, príp. takých prírodovedných odborov, ako je chémia, informatika, či ekológia. Len väčšie podniky berú na prax aj právnikov, tlmočníkov, či psychológov. Prax v podnikoch je preto najviac prístupná pre študentov ekonomickej fakulty a fakulty prírodných vied, menej pre študentov filozofickej, pedagogickej a právnickej fakulty. Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov realizujú svoju odbornú prax na inštitúciách a v organizáciách spojených so zahraničnou a domácou politikou, obranou a bezpečnosťou.

Motory: S akými podnikmi spolupracuje vaša univerzita? S ktorými podnikmi v regióne má dobrú spoluprácu?
 
B. Kosová: Univerzita Mateja Bela na celouniverzitnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých fakúlt spolupracuje s mnohými podnikmi, školami, inštitúciami štátnej správy a samosprávy, profesijnými združeniami v regióne aj v rámci celého Slovenska. Naša univerzita rozvíja spoluprácu i s významnými spoločnosťami s medzinárodnou pôsobnosťou napr. Amazon, Dell, Deloitte, E&Y, Henkel, IBM, KPMG, Lugera&Maklér, Procter&Gamble, PricewaterhouseCoppers, Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka, ale aj s OSN Viedeň, Európskym parlamentom v Štrasburgu, ministerstvami zahraničných vecí a obrany SR a Národným bezpečnostným úradom.

Čo sa týka podnikov v našom regióne máme rozvinutú dobrú spoluprácu so Železiarňami Podbrezová, ktorí okrem iného poskytli štipendium pre študenta dennej formy doktorandského štúdia. Ďalej sú to napríklad Topografický ústav Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Štatistický úrad SR, Kriminalistický ústav PZ SR v Slovenskej Ľupči, Štátna ochrana prírody Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Slovenský hydrometeorologický ústav Banská Bystrica, Okresný súd a Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Liečebný ústav Marína Kováčová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, domovy dôchodcov v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, základné, stredné a materské školy, hotely, štátne úrady, advokátske kancelárie v regiónea mnohé ďalšie. 
 
Motory: Majú študenti možnosť absolvovať prax v odbore, ktorý študujú?

B. Kosová: Záujmom UMB je pripraviť pre prax absolventov, ktorí sa uplatnia na trhu práce. Z toho dôvodu už počas štúdia v študijných plánoch vytvára možnosti na vykonávanie odbornej praxe (prevádzkovej v podnikoch, zariadeniach cestovného ruchu; pedagogickej - priebežná prax, súvislá prax, pedagogické praktikum, terénna prax a klinická prax v školách a školských zariadeniach; trénerskej, prekladateľsko-tlmočníckej; praxe v inštitúciách verejnej správy; evanjelizačnej a ďalších druhov odborných praxí) v súlade s profiláciou študijného programu. Témy záverečných prác sa koncipujú tak, aby študent mohol aplikačnú/empirickú časť riešiť vo vybranej organizácii (podnik, inštitúcia, škola).

Motory: Absolvujú študenti vašej školy počas štúdia prax v podniku? Majú o ňu záujem?

B. Kosová: Vybrané témy záverečných prác podľa študijných odborov, ako aj celouniverzitné prieskumy sa zameriavajú na zistenie názorov potenciálnych zamestnávateľov na prípravu absolventov pre prax a skúmanie očakávaní absolventov v konfrontácii s praxou. Naši študenti majú jednoznačne záujem prepájať svoje teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a získať tak cennú praktickú skúsenosť. Preto je našim zámerom klásť čoraz väčší dôraz na spoluprácu univerzity s praxou, a to nielen v oblasti inovácie učebných osnov, ale tiež v oblasti vytvárania podmienok na získanie pracovných skúseností a návykov už počas štúdia, nielen formou povinnej praxe v rámci štúdia, ale aj možnosti dlhodobejšieho zamestnania na čiastočný alebo úplný úväzok.
 
Motory: Sledujete uplatnenie vašich absolventov po skončení štúdia? Máte prehľad, či pracujú v odbore, ktorý vyštudovali? Akým spôsobom to sledujete a vyhodnocujete?

B. Kosová: Štatistický prehľad zamestnateľnosti absolventov sledujeme v rámci dlhodobého zámeru rozvoja našej univerzity. Tieto údaje získavame jednak z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý poskytuje informácie o zamestnanosti absolventov, ale nie informáciu, či sú zamestnaní vo vyštudovanom odbore. Údaje o uplatniteľnosti našich absolventov získavame aj v rámci nášho elektronického dotazníkového prieskumu absolventov UMB z roku 2012 a 2013. Cieľom tohto dotazníka bolo s určitým časovým odstupom po ukončení štúdia na UMB spoznať ich názor na kvalitu získaného vzdelania a ďalšie uplatnenie v praxi. Podrobnejšie informácie o uplatnení absolventov v praxi získavajú fakulty aj z osobných kontaktov so zástupcami zamestnávateľských spoločností, ktoré ich absolventov zamestnávajú, resp. z osobných kontaktov so samotnými absolventmi. V súvislosti s udržiavaním kontaktov absolventov so školou, univerzita podporuje činnosť organizácie pre absolventov a priaznivcov UMB „Alumni UMB“. Snahou vedenia univerzity je pomôcť absolventom uplatniť sa na trhu práce. Z tohto dôvodu bolo na UMB v roku 2008 vytvorené Kariérne centrum, ktoré každoročne organizuje veľtrh pracovných príležitostí „Univerzitný deň kariéry“, poskytuje pre študentov bezplatné individuálne i skupinové kariérové poradenstvo, sprostredkuje prednášky s odborníkmi z praxe a poskytuje informácie o pracovných príležitostiach pre našich študentov a absolventov.
 
Motory: Absolventi ktorých študijných programov jednotlivých fakúlt sú najviac žiadaní na trhu práce?
 
B. Kosová: Dopyt po absolventoch sa odvíja predovšetkým od situácie na trhu práce. Naša univerzita vychováva a vzdeláva odborníkov pre rôzne sféry a oblasti, ktoré však nemajú rovnocenné postavenie. Na základe trendov vývoja slovenského pracovného trhu, počtu pracovných príležitostí a otvoreného dialógu so zamestnávateľskou sférou možno povedať, že zo strany zamestnávateľov je najväčší záujem o absolventov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Ekonomickej fakulty UMB. Obe tieto fakulty sa v roku 2012 v prieskume ARRA umiestnili v prvej desiatke fakúlt najžiadanejších absolventov z celého Slovenska.
 
Motory: Participuje vaša škola aj na iných projektoch? Ak áno, na akých a čo vám prinášajú?

B. Kosová: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici rieši domáce i zahraničné vedecké, vzdelávacie a mobilitné projekty. Za posledných 5 rokov sa nám podarilo založiť a naplno rozvinúť činnosť dvoch pracovísk Centrum projektovej podpory UMB a Centrum vedy a výskum UMB, zameraných na poskytovanie komplexných služieb v oblasti prípravy a implementácie domácich a zahraničných projektov, ako aj rozvoj interdisciplinárnych projektov – ich získavanie, realizácia, vyhodnotenie.  Aj vďaka tomu sa nám podarilo získať v roku 2013 mnoho zahraničných projektov a v 7. rámcovom programe EÚ sme boli vyhodnotení ako najúspešnejšia slovenská univerzita v kategórii sociálnych a humanitných vied. Univerzita sa stala stálym asociovaným partnerom v jedinej sociálno-humanitnej výskumnej oblasti EÚ „Kultúrne dedičstvo a globálna zmena“. V akademickom roku 2013/2014 sme stihli ukončiť tri projekty z operačného programu Výskum a vývoj, dva projekty z operačného programu Vzdelávanie, pričom v rámci nich ďalších šesť ešte realizujeme. Naďalej pracujeme na vedecko-výskumných projektoch APVV, VEGA, KEGA, UGA. Študenti UMB sú zapojení do podobného projektu „Aktivita zvyšuje úspech“ (AZU), ktorého cieľom je tiež zapojiť čo najviac študentov už počas štúdia do spolupráce s praxou.

Motory: S akými podnikmi má vaša škola najlepšie skúsenosti pri spolupráci?

B. Kosová: Univerzita, jednotlivé fakulty i katedry sa neustále snažia rozširovať a prehlbovať svoje kontaktné siete na zamestnávateľskú sféru. Spolupráca s praxou sa rozvíja na zmluvnom alebo nezmluvnom základe, často s využitím osobných kontaktov prostredníctvom absolventov. Univerzita Mateja Bela si váži a je vďačná za každú spoluprácu. Či už ide o možnosť našich študentov vypracovať praktické časti záverečných prác, ísť na exkurziu, povinnú odbornú prax alebo inú formu stáže, participáciu zástupcov spoločností na pedagogickom procese a odborných seminároch nad rámec výučbovej dotácie a v neposlednom rade aj pri zamestnávaní našich úspešných absolventov. Najlepšia spolupráca je vždy s takými firmami, ktoré chápu potrebu praktickej prípravy vysokoškolských študentov pre svoju vlastnú budúcu perspektívu, alebo pre perspektívu rozvoja celého odvetvia spoločenskej a hospodárskej praxe a práve preto ju nepovažujú za záťaž.

Motory: Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“?

B. Kosová: Univerzita Mateja Bela má prevažne spoločenskovedný charakter, čo prináša viac problémov pri zabezpečení užšieho vzťahu k praxi, ako je to povedzme na technických univerzitách. Väčšina našich partnerov sú štátne a verejné inštitúcie, len v obmedzenom množstve to môžu byť podniky a firmy. V projekte sme si chceli overiť, či dokážeme dosiahnuť vyšší prienik do praxe nielen v spoločenskej, ale aj  v hospodárskej alebo súkromnej sfére. Projektom chceme rozšíriť našim študentom možnosti ich budúceho uplatnenia a ukázať, že aj prekladateľ, psychológ, výtvarník alebo andragóg sa môže uplatniť v obchodnom či výrobnom podniku.
 
Motory: V čom vidíte hlavný prínos národného projektu?

B. Kosová: V rámci európskeho priestoru sú vysoké školy chápané ako regionálne centrá inovácií. Tento projekt dopĺňa nové prístupy k vysokoškolskému vzdelávaniu. Učenie sa v pracovnom prostredí ponúka nový rozmer a spôsoby uvažovania, ktoré vyplývajú z prepojenia teórie a praxe. Jednou zo základných úloh vysokých škôl, vedľa výskumu a vzdelávania, je vytvoriť adekvátne podmienky pre praktickú prípravu študentov. Súčasne je najťažšou úlohou, ktorú by malo vysokoškolské vzdelávanie splniť, pretože praktická príprava nie je finančne ani materiálne zabezpečená. A práve v tom, nám národný projekt najviac pomáha.

Rozhovor pripravila Mgr. Michaela Palgutová, PhD.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.