Späť

Rozhovor s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.

Automobilky, najmä Volkswagen, firma INA Kysuce, spoločnosti pracujúce v oblasti železničnej dopravy, telekomunikační a poštoví operátori a najnovšie aj energetika – to všetko sú príklady praxe, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracuje Žilinská univerzita v Žiline.

Jej rektorka Tatiana Čorejová vidí prínos v tom, že ich študenti majú možnosť ísť na prax či exkurzie priamo do podniku, alebo tam pracovať na diplomových či bakalárskych prácach. „Bola by som rada, ak by sa v týchto aktivitách pokračovalo,“ hovorí na margo národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
 
Motory: Vaša univerzita je od začiatku zapojená do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Čo vám táto spolupráca prináša?

T. Čorejová: Žilinská univerzita tradične spolupracuje s podnikmi. Snažili sme sa aj v ťažkých dobách uchovávať spojenectvá so strategickými partnermi na jednotlivých trhoch. Tie sa, samozrejme, menili s ohľadom na reštrukturalizáciu národného hospodárstva. Vzájomné kontakty sú vždy opreté o dobré poznanie sa jednej aj druhej strany. Vymieňame si študentov či už v rámci praxe, exkurzií, robíme s nimi diplomové práce, bakalárske práce. Snažíme sa poslať našich mladých kolegov, ktorí sú síce vynikajúci vedci, ale neboli na praxi, aby túto skúsenosť absolvovali. Trebárs na semester ho uvoľníme z výučby a on pracuje v konkrétnom podniku. Získa iné kompetencie a iné pohľady na riešenie problémov odvetvia alebo daného priemyslu. Robíme aj ďalšie pokusy, a síce snažíme sa povzbudzovať mladých ľudí k podnikateľskej aktivite, lebo nie každý mladý človek počas praxe zistí, že zamestnanecký pomer je to pravé pre neho. Chcú byť aj sami, dokázať niečo a v tomto momente ich začíname podporovať, či už to znamená forma podnikateľského minima alebo sprostredkovanie príslušnej podpory pre podnikanie, prípadne kontaktovanie mladých ľudí, ktorí chcú dať dohromady nejaký biznis.
 
Motory: Aké máte novinky v oblasti spolupráce vašej univerzity s podnikmi?

T. Čorejová: Posledná iniciatíva, ktorá vyústila do konkrétneho riešenia, je, že sme na Strojníckej fakulte vytvorili centrum duálneho vzdelávania, kde síce môžu chodiť aj žiaci stredných škôl, no je to aj pre našich študentov. V rámci jednotlivých predmetov si dokážu navrhnúť napríklad obrábanie, frézovanie, sústruženie či inú technickú záležitosť určitej súčiastky alebo si ju môžu aj celú vyrobiť. Je možné napríklad pracovať na kusových výrobkoch smerujúcich do priemyselnej sféry, pri ktorých nie sú nutné tisíce kusov, ale možno len desiatky alebo kusy nejakého výrobku. Kedysi sa to v 70-tych rokoch konštituovalo ako poloprevádzka v rámci Vysokej školy dopravy a spojov, dnes to nadobudlo nové rozmery a konštituovalo sa to ako centrum duálneho vzdelávania.    
 
Motory: S ktorými firmami v Žilinskom regióne máte najlepšie skúsenosti v rámci spolupráce?

T. Čorejová: Ak si zoberieme celé Slovensko, v oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu je to Volkswagen, či už Bratislava alebo jeho subdodávatelia, prípadne súčasti, ktoré sú v Martine. V rámci  nášho regiónu najmä INA Kysuce, aj INA Skalica, no najmä INA Kysuce je nám veľmi blízka. Už má rozvinutý aj systém vzdelávania stredoškolákov, no my sa snažíme zapojiť aj oblasť vysokej školy. Potom sú to tradične všetky dopravné firmy, ktoré sú na trhu a s ktorými od začiatku, od kedy univerzita existuje, spolupracujeme - sú to Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, Cargo, telekomunikační operátori aj poštoví operátori, jednotlivé automobilové dopravy, je ich množstvo.

Motory: Sú ešte aj ďalšie odvetvia priemyslu, ktoré sú pre vás zaujímavé?

T. Čorejová: Posledné perličky sú, že sa znovuobnovuje veľká spolupráca s energetikmi, obnovuje sa spolupráca s ďalšími partnermi, ktorých sme tu tradične mali, ako automatizácia železničnej dopravy. Je to síce český podnik, ale  najväčšiu pobočku a najviac absolventov má práve od nás. Tradične je to  tiež firma Siemens - veľmi zaujímavé spojenie. Existuje tu potreba, čo sa týka elektrotechnikov, elektroinžinierov, informatikov a zároveň tých, ktorí poznajú, o čo ide v prevádzke železničnej dopravy a práve na takéto zameranie naša univerzita vytvára dobré zázemie.

Motory: Niektoré firmy ale na druhej strane upozorňujú na fakt, že sa k nim hlásia absolventi vysokých škôl s takým zameraním, ktoré nevyhovuje ich potrebám a nie je možné ich zamestnať. Plánujete preto meniť študijné odbory, aby viac zodpovedali požiadavkám trhu práce?

T. Čorejová: Pri každej akreditácii robíme takéto obnovovanie. Ak ale máte na trhu sto firiem a každá vám povie niečo iné, je dosť ťažké hľadať kompromis. Určite sme sa snažili tú požiadavku praxe a exkurzií zapracovať do študijných programov. Sme však v procese komplexnej akreditácie, takže pevne veríme, že to všetko dobre dopadne.

Motory: Vidíte v rámci národného projektu „Vysoké školy ale motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ nejaké medzery, niečo, čo by bolo dobré dotiahnuť?

T. Čorejová: Národný projekt sa rozbiehal v istom móde, dnes finišujeme s týmto projektom. Praxe, či už domáce alebo zahraničné, ale aj exkurzie, to je  vynikajúca vec. Pre mňa bude zásadné, ako to bude udržateľné. Dvojročné úsilie ľudí, ktorí na tom pracovali, by mohlo vyjsť nadarmo, takže by som bola rada, ak by sa v takýchto aktivitách pokračovalo.

Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.