Späť

Rozhovor s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.

„Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa úspešne uplatní na trhu práce,“ hovorí rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

O potrebe prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou, ale aj zapojení sa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity do národného projektu sme sa porozprávali s rektorom SPU v Nitre  Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.
 
Motory: Prečo by študenti mali počas vysokoškolského štúdia absolvovať prax v podniku?

P. Bielik: Praktická výučba študentov, popri teoretickej príprave, tvorí významnú oblasť vzdelávania odborného profilu absolventa SPU a v rámci vzdelávania je jeho povinnou súčasťou. Praktická výučba študentov sa realizuje na jednotlivých fakultách univerzity v súlade so zameraním študovaného študijného programu. Okrem praktickej výučby formou praktických cvičení a praktických cvičení na špecializovaných pracoviskách (vzorkovniciach), realizovaných v priebehu semestra, sa uskutočňuje aj formou absolvovania prevádzkových, odborných a diplomových praxí. Je dôležité, aby si študenti overili získané teoretické vedomosti v praxi a nadobudli praktické skúsenosti v reálnom prostredí výrobného podniku.
 
Motory: Spolupracuje vaša škola s podnikmi alebo firmami v regióne?

P. Bielik: Jednotlivé fakulty majú viacročné kontakty a spoluprácu s výrobnými podnikmi nielen v regióne, ale aj po celom Slovensku.
 
Motory: S akými podnikmi spolupracuje vaša univerzita?

P. Bielik: Študenti absolvujú prax v nasledovných podnikoch, firmách a úradoch štátnej správy: MÜEHLBAVER TECHNOLOGIES, s.r.o., v Nitre, TESGAL-HOLZAPFEL, s.r.o., Vráble, Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Mochovce, Danfoss Compressors, spol. s r. o., Zlaté Moravce, PENAM SLOVAKIA Nitra, Slovenské Cukrovary  Sereď, NESTLÉ SLOVEVSKO, s.r.o., Prievidza, MATADOR AUTOMOTIVE VRÁBLE, Arborétum Mlyňany SAV Vieska nad Žitavou, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nitra, AGROMART Zbierková záhrada, Trakovice, DESIGN Ružomberok, Roľnícke podielnické družstvo v Krajnom, AGROPROJEKT, s.r.o., Nitra, Víno Nitra, Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou. VPP – SPU, s.r.o., závody Oponice a Kolíňany, Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., Levice, Nitrianske mliekarne Agro Tami, a.s., obvodné a krajské úrady životného prostredia, Slovenský pozemkový fond, ÚKSUP Bratislava, Obvodný lesný úrad, mestské a obecné úrady, Regionálna rozvojová agentúra, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady, Správy katastra.
 
Motory: Majú študenti možnosť absolvovať prax v odbore, ktorý študujú?

P. Bielik: Naši študenti na bakalárskom stupni štúdia realizujú prax v rozsahu štyroch týždňov, a to buď formou prevádzkovej praxe, prípadne riadiacej alebo odbornej praxe. V priebehu prevádzkovej praxe v I. stupni štúdia získavajú prehľad o výrobnej činnosti podnikateľských subjektov v oblastiach súvisiacich s daným študijným programom. Prevádzkovú prax študenti dennej formy štúdia najčastejšie realizujú vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, skupinovou formou, ale aj na iných pracoviskách.
 
Motory: Čo je cieľom odbornej praxe počas štúdia prax v podniku? Majú o ňu študenti záujem?

P. Bielik: Cieľom odbornej praxe na druhom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných teoretických vedomostí v praxi a vytvorenie si predstavy o činnosti podnikateľského subjektu pôsobiaceho v rámci potenciálnych možností uplatnenia sa absolventov. Prax študenti absolvujú v rôznych výrobných podnikoch, vedeckovýskumných inštitúciách a ďalších zmluvných pracoviskách. Prax je pre študentov povinná.
 
Motory: Sledujete uplatnenie vašich absolventov po skončení štúdia? Máte prehľad, či pracujú v odbore, ktorý vyštudovali?

P. Bielik: Snahou vedenia univerzity je pomôcť absolventom uplatniť sa na trhu práce. S cieľom zvýšiť uplatniteľnosť našich absolventov bolo na SPU vytvorené Kariérne centrum, ktoré každoročne organizuje Deň kariéry, poradenstvo a konzultačné dni i výberové prednášky. Záujmom univerzity je tiež podporovať činnosť Klubu poľnohospodárskych odborníkov a Alumni klubu (Klub absolventov) s cieľom udržať kontakt absolventov so školou. Vedenie SPU v Nitre sa v roku 2010 rozhodlo pravidelne mapovať uplatnenie svojich absolventov, aby bolo možné konfrontovať štatistické údaje, resp. ich často skreslené medializované interpretácie vlastnými dátami a informáciami. 
 
Motory: Akým spôsobom to sledujete, ako vyhodnocujete?

P. Bielik: Každoročne je absolventom SPU elektronicky distribuovaná anketa, ktorá zisťuje aktuálnu  socio-ekonomickú pozíciu absolventov SPU, miesto (región) kde sú absolventi zamestnaní alebo evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a od roku 2013 v prípade zamestnaných absolventov aj odvetvie, v ktorom pracujú. Získané údaje sa vyhodnocujú podľa jednotlivých fakúlt.
 
Motory: Absolventi ktorých študijných programov jednotlivých fakúlt sú najviac žiadaní na trhu práce?

P. Bielik: Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože naša univerzita vychováva odborníkov pre rôzne sféry a odvetvia, ktoré nemajú na trhu práce rovnocenné postavenie, ohodnotenie a atraktivitu a okrem toho existuje silná závislosť medzi regionálnou situáciou (konkrétne v počte pracovných príležitostí)  a množstvom nezamestnaných absolventov VŠ. Keďže spektrum študijných programov a odborov je na SPU veľmi široké, úspešnosť uplatnenia absolventov závisí od viacerých faktorov, akými sú napr. spádová oblasť univerzity, skladba pracovných miest, ktoré sú na trhu práce k dispozícií, priemerná mzda v odvetví a regióne, nezamestnanosť a celková situácia v konkrétnom regióne, sektore i odvetví a pod.
 
Motory: Participuje vaša škola aj na iných projektoch? Ak áno, na akých a čo vám prinášajú?

P. Bielik: Na základných pracoviskách fakúlt SPU bolo v roku 2013 riešených 122 domácich a 29 medzinárodných výskumných projektov zameraných na celospoločensky, ale aj globálne významné témy. Ďalej sa riešilo 30 KEGA projektov, 7 vzdelávacích projektov z fondov EÚ a ďalšie projekty iného typu, ako Leonardo daVinci, Jean Monet, Tempus, Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus Mundus, EU-US-Atlantis, University of Foggia a iné. Pridelené dotácie boli využité na plnenie cieľov riešenia a prezentovanie výstupov výskumu, ich prezentáciou na konferenciách doma a v zahraničí. Výskum na SPU možno považovať na Slovensku za jedinečný z hľadiska komplexnosti, ako aj prepojením na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárskych vied. Mnohé pracoviská majú punc unikátnosti z hľadiska prístrojového vybavenia, ako aj špičkovými výskumnými výstupmi. Taktiež sú široké možnosti prepojenia výskumu na výrobnú prax.
 
Motory: S akými firmami, podnikmi má vaša škola najlepšie skúsenosti pri spolupráci?

P. Bielik: SPU spolupracuje v rámci Dňa kariéry s mnohými podnikmi a firmami, ktoré pôsobia najmä v oblasti agropotravinárstva a poľnohospodárstva, ale aj v iných odvetviach. V roku 2013 bol zo strany riešiteľov zaznamenaný zvýšený záujem o spoluprácu s poľnohospodárskou praxou a patentovanie výsledkov výskumu. Boli vytvorené 4 pracovné skupiny, ktoré sa sústreďovali na témy aplikovaného výskumu. Taktiež sa vďaka úspešnému projektu na vybudovanie výskumného centra z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, buduje centrum výskumu AgroBioTech, ako jednotný výskumný priestor pre aplikovaný výskum v oblastiach  experimentálnej technológie potravín a výživu ľudí, agrobiológiu a rastlinnú produkciu, bioenergetiku a ekonomické štúdie, buduje sa transfer centrum zamerané na ochranu duševného vlastníctva, rozvoj spolupráce s výrobnou sférou, budovanie vedeckého inkubátora, podpory pre spin-off a start-up firiem.
 
Motory: Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“?

P. Bielik: SPU v Nitre si vo svojom dlhodobom zámere kladie za cieľ poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci európskeho priestoru v súlade s profilom univerzity a jej fakúlt na všetkých troch stupňoch štúdia. Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa úspešne uplatní na trhu práce. V uvedenom kontexte vidíme reálnu šancu prehĺbiť kvalitu vzdelávania našich absolventov vo vzťahu k ich praktickým zručnostiam a skúsenostiam.

Motory: V čom vidíte hlavný prínos národného projektu?

P. Bielik: Ide jednoznačne o prehĺbenie spolupráce medzi univerzitou a výrobnou sférou, resp. o získanie nových zmluvných partnerov, kde by študenti mohli realizovať svoju odbornú prax a mali možnosť vypracovať v reálnych podmienkach výrobného procesu svoju záverečnú prácu na bakalárskom, inžinierskom resp. doktorandskom stupni štúdia.
 
Motory: Slovenská poľnohospodárska univerzita má veľký prínos predovšetkým pre potravinársky sektor. Pripravujete v budúcnosti nejaké zaujímavé podujatia v tomto sektore v spolupráci s podnikmi?

P. Bielik: V decembri minulého roka zorganizovala SPU v Nitre v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou podujatie s názvom Deň pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a potravinárstve. V tomto trende chceme pokračovať so zameraním aj na stredné a malé podniky. Podujatia zamerané na prezentáciu pracovných možností a príležitostí v agropotravinárskom sektore majú veľké opodstatnenie a zmysel, pretože pomáhajú študentom a absolventom (ale aj širšej verejnosti) získať reálnu predstavu o variabilite jej moderných podôb, charaktere a celospoločenskej hodnote práce v tejto sfére.


Rozhovor pripravila Mgr. Katarína Lepiešová a Mgr. Renáta Chosraviová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.