Späť

„Vďaka praxi som si vyskúšal reálnu prácu konštruktéra“, hovorí študent, ktorý so svojou bakalárskou prácou vyhral prvé miesto v súťaži SOVA

Martin Bavolár sa v treťom ročníku štúdia na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnil na podnikovej praxi v spoločnosti Tatravagónka a.s., Poprad s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Zaoberal sa riešením zastavbových rozmerov a tvaru hlavného priečnika podvozka Y25 pre zabudovanie krížovej väzby a následne vypracoval svoju bakalársku prácu. A zožal s ňou pozoruhodný úspech.

Motory: Vyhrali ste prvé  miesto v súťaži SOVA o najlepšiu bakalársku prácu technických univerzít za Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Srdečne gratulujeme. Môžete nám, prosím, priblížiť, čoho sa vaša práca týka?

M. Bavolár: Bakalárska práca sa zaoberá podvozkami nákladných koľajových vozidiel a ich pôsobením na trať. Skladá sa z teoretickej časti, v ktorej sú zhrnuté a popísané charakteristické konštrukčné a funkčné vlastnosti jednotlivých podvozkov. V praktickej časti som mal možnosť reálne pracovať na návrhu nového typu nákladného podvozku so zníženým priečnikom a zabudovanou krížovou väzbou v spoločnosti Tatravagónka a.s.

Motory: Ktoré pasáže tejto víťaznej práce považujete za najťažšie, s čím ste sa najviac potrápili?

M. Bavolár: Práca bola pre mňa veľmi zaujímavá a tiež mi veľmi ochotne pomáhal lektor zo školy a z podniku, preto sa mi pracovalo veľmi dobre. Najnáročnejšie bolo navrhnúť reálne zostrojiteľný model podvozku a konštrukčne ho prispôsobiť v danom časovom rozpätí.

Motory: Pomohol vám pri tvorbe vašej bakalárskej práce fakt, že ste sa cez národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ zúčastnili na podnikovej praxi? Ak áno, ako?

M. Bavolár: Áno, celú praktickú časť bakalárskej práce som riešil a robil na podnikovej praxi. Vďaka praxi som sa zoznámil s novými softvérmi a vyskúšal si reálnu prácu konštruktéra.

Motory: Aké skúsenosti a zážitky ste si z tejto praxe odniesli?

M. Bavolár: V podniku som sa stretol medzi konštruktérmi s ochotou pomôcť a poradiť s daným problémom, vysvetliť fungovanie programov, celkovo prístup ľudí, s ktorými som bol v podniku v kontakte bol veľmi ochotný a ľudský. Prax mi dala najmä reálne využitie získaných vedomostí zo Žilinskej univerzity, stretol som sa priamo s výrobou, úpravami a návrhmi nových častí koľajových vozidiel.  

Motory: Prináša vaša bakalárska práca aj nejaké zlepšenie, inováciu, riešenie problému? V čom spočívajú tieto zlepšenia?

M. Bavolár: Praktická časť obsahuje konštrukčné riešenie návrhu a pevnostnú analýzu návrhu podvozku so zníženým hlavným priečnikom a zabudovanou krížovou väzbou. Náš teoretický výpočet porovnávacou metódou pri statickom zaťažení ukázal, že je teoreticky možné zostrojiť takýto rám.

Motory: Čo vás konkrétne viedlo na podnikovú prax už počas vysokoškolského štúdia? Aké ste mali od toho očakávania?

M. Bavolár: Na prax som sa prihlásil najmä z dôvodu, že téma praxe úzko súvisela s témou mojej bakalárskej práce. Od praxe som očakával najmä to, že sa zoznámim s reálnym využitím môjho oboru a budem si môcť vytvoriť reálnu predstavu o pracovných možnostiach po štúdiu.

Motory: Odporúčate ostatným študentom, aby šli na prax priamo do podniku už počas štúdia? Ak áno, prečo?

M. Bavolár: Áno, prax určite odporúčam, mne osobne prax dala veľa skúseností a mohol som využiť získané teoretické znalosti zo školy priamo pri riešení praktického problému. Tiež verím, že prax počas štúdia mi môže pomôcť pri hľadaní a výbere budúceho zamestnania.

Motory: Odkiaľ ste sa dozvedeli o národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“?

M. Bavolár: O projekte som sa dozvedel zo školy, kde mi tému projektu odporúčal môj vedúci bakalárskej práce pán prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.

Motory: Viete si predstaviť, že by ste sa po štúdiu zamestnali v podniku, kde ste boli na praxi? Udržiavate s nimi kontakt? Ak áno, na akej pozícii?

M. Bavolár: Z podniku som mal veľmi pozitívny dojem, po škole by som si vedel predstaviť pracovať v Tatravagónke. Som v kontakte s lektorom z podniku. Rád by som v budúcnosti pracoval na pozícii konštruktéra vozidiel.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.