Späť

S Technickou univerzitou v Košiciach a podnikmi finalizujeme ponuky praxe

V pondelok 11. novembra 2013 predstavitelia národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" na Technickej univerzite v Košiciach konzultovali podmienky výkonu praxe, ako aj prvé konkrétne ponuky praxe s predstaviteľmi fakúlt strojníckej, ekonomickej, leteckej, FEI a BERG a so zástupcami U.S. Steel Košice, T-SYSTEMS Slovakia a so združením Košice IT Valley.

Tieto spoločnosti počas kampane národného projektu „Vysokoškoláci do praxe!“  dňa 8. 10. 2013 prisľúbili ponúknuť študentom praxe - a svoj prísľub začínajú napĺňať.

Podľa slov pána Gabriela Kádara z U.S. Steel spoločnosť ročne umožňuje viac ako päťdesiatim vysokoškolákom z Technickej univerzity v Košiciach vykonať prax a napísať svoju diplomovú prácu.  Potvrdil, že U.S. Steel vyskúša deklarované možnosti národného projektu a ešte tento rok pridá vysokoškolákom niekoľko ponúk praxe navyše. Ak sa spolupráca vydarí, v budúcom roku sa na národný projekt obrátia so širšou ponukou. Podobne aj pán Juraj Ťapák zo spoločnosti T-Systems potvrdil, že finalizujú ponuky praxe. Obe spoločnosti sú známe intenzívnou spoluprácou s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej študenti pôsobenie v praxi v oboch spoločnostiach poznajú a hojne využívajú.

Predstaviteľka združenia Košice IT Valley pani Miriam Brašková informovala, že komunikujú o ponuke národného projektu s cca 40 členmi združenia. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov, prejavil záujem o spoluprácu s Košice IT Valley aj na mapovaní a vyhľadávaní nových príležitostí pre uplatnenie vysokoškolákov v praxi, čím nadviazal na „GAP ANALYSE“, ktorú Košice IT Valley v minulosti vypracovalo a prezentovalo v rámci regiónu.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.