Späť

SAP Akadémia v Košiciach - vzdelávanie pre 21. storočie

Východoslovenský región je stále aktívnejší vo vzdelávaní v oblasti IT a IKT v spolupráci s podnikmi, čo je výborná správa pre všetkých súčasných aj budúcich stredoškolských a vysokoškolských študentov.

Vo štvrtok 9. januára 2014 sa predstavitelia národného projektu zúčastnili v Košiciach slávnostného otvorenia SAP Akadémie, ktorá je projektom združenia - priemyselného clustra Košice IT Valley. Tento dlhodobý vzdelávací projekt v košickom a prešovskom regióne reflektuje na očakávaný nárast dopytu po kvalitne pripravených IT odborníkoch počas nasledujúcich 4-5 rokov.
Jozef Ondáš, výkonný riaditeľ Košice IT Valley
Jozef Ondáš,
výkonný riaditeľ Košice IT Valley

Podľa výkonného riaditeľa Košice IT Valley Jozefa Ondáša to môže byť požiadavka až na 2000 špecialistov: „Našou víziou je postupne nastaviť vzdelávací systém tak, aby orientoval a motivoval aj žiakov základných a stredných škôl k záujmu o štúdium  prírodných a technických vied so zameraním na IKT.“

Andrej Bederka, odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ocenil tento zámer vzorového vzdelávania v spolupráci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s podnikmi a uviedol, že podľa predbežných rokovaní toto vzdelávanie napĺňa podmienky pre zapojenie študentov do dlhodobých stáží s podporou národného projektu.
 
Doc. Dušan Šveda z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doc. Dušan Šveda,
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Zástupcovia firiem združených v Košice IT Valley chcú uviesť do života model vzdelávania a prípravy mladých ľudí v regióne tak, aby absolventi škôl boli pripravení podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb podnikov. Docent Dušan Šveda z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zdôraznil: „Je dôležité inovovať obsah a metódy prírodovedného a technického vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, motivovať žiakov a podporovať rozvoj talentov, popularizovať výsledky vedy, výskumu a vývoja. Popritom sa nesmie zabúdať ani na špecializované vzdelávanie učiteľov a v spolupráci s firmami je potrebné budovať moderné a tvorivé vzdelávacie prostredie.“
Martin Ondruš, SAP Slovensko
Martin Ondruš, SAP Slovensko

Realizáciou projektu SAP Akadémia by sa malo postupne pokryť až do 1200 nových pracovných miest. Tento zámer potvrdil aj Martin Ondruš zo spoločnosti SAP Slovensko: „Naša spoločnosť plánuje využiť tvorivý potenciál mladých ľudí z východného Slovenska a podporiť pripravované zmeny v systéme vzdelávania, keďže potrebných SAP špecialistov je stále nedostatok.“

Vzdelávanie v novovytvorenej SAP Akadémii sa začne už vo februári tohto roku a budeme o tom informovať.

Odkaz: sap.ccv.upjs.sk (vrátane celoživotného vzdelávania).

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.