Späť

Sedem statočných v lete na praxi v ŽP Informatika

Stráviť leto s pocitom, že robia niečo užitočné pre seba – to je výhoda, ktorú bude mať sedem vybraných vysokoškolákov, študentov odboru Informatika na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

S podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa môžu zúčastniť „Letného campu“, ktorý organizuje ŽP Informatika pre vysokoškolákov. Cieľom tejto aktivity podniku je pomôcť študentom získať prax už počas štúdia a zároveň nájsť pre podnik tých najšikovnejších, ktorým bude po skončení praxe a štúdia ponúknuté aj zamestnanie.

Počas leta budú študenti pracovať najskôr na skúšobných projektoch, neskôr budú tvoriť a zlepšovať existujúce informačné systémy a aplikácie v reálnych podmienkach podniku. Tie najlepšie budú na záver vyhodnotené a ich autori získajú možnosť pokračovať v praxi či dokonca zamestnať sa v ŽP Informatika.

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. a pôsobí v oblasti poskytovania IT služieb a vývoja zákazníckych riešení. Realizovala široké spektrum riešení v podnikových aplikačných oblastiach vrátane úzko špecializovaných na hutnícky a strojársky priemysel.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.