Späť

SLOVAKIA STEEL MILLS v Strážskom kladie dôraz na vysokoškolské vzdelávanie

V najvýchodnejšom cípe Slovenska navštívili dňa 12.11.2013 predstavitelia projektu jednu z najmodernejších oceliarní na našom území - SLOVAKIA STEEL MILLS v Strážskom.

Podnik rozvíja spoluprácu so strednými i vysokými školami v regióne, z vysokých škôl prirodzene najmä s Technickou univerzitou v Košiciach a jej Hutníckou fakultou. Dôvodom, prečo SLOVAKIA STEEL MILLS zamestnáva vysoký podiel absolventov univerzít, sú práve moderné technológie, ktorú tu využívajú a kladú na ne vysoký dôraz.

Manažéri ľudských zdrojov SLOVAKIA STEEL MILLS sú na základe skúseností s vysokou administratívnou náročnosťou i zvláštnosťami spracovania agendy z predchádzajúceho projektu „Zvyšovanie zručnosti zamestnancov SSM, a.s.“ z Európskeho sociálneho fondu opatrní. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov uistil, že podnik nepocíti zvýšené nároky na administráciu a nevyhnutné administratívne úkony sa budú týkať len samotného podporovaného výkonu vzdelávania a riešiť ich budú pracovníci podniku, ktorých sa dotýka.

Manažment spoločnosti vzdelávanie podporuje, preto pripraví internú prezentáciu a prerokovanie projektu, do ktorého sa zvažujú zapojiť od januára 2014.

Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na www.ssmst.sk.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.