Späť

Smerovanie k duálnemu vzdelávaniu aj na vysokých školách?

„Musíme pripravovať ľudí pre prax, pripravených po odbornej stránke, kvalitných pre naše hospodárstvo,“ povedal na úvod svojho vystúpenia Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rámci konferencie o Prenose elementov duálneho vzdelávania do prostredia SR.

Z viacerých vystúpení na tejto konferencii vyplynulo, že potreba duálneho vzdelávania je na Slovensku dôležitá na stredných, ale aj na vysokých školách. Duálne vzdelávanie by malo byť základným pilierom slovenského školstva s orientáciou na prepojenie na prax a potreby podnikov. Ing. Jaroslav Holeček,Konferencia 4.12.2013_Holeček prezident Zväzu automobilového priemyslu povedal: „Ešte pred dvomi rokmi sme si mysleli, že systém vzdelávania na Slovensku vyrieši trh, ale nestalo sa tak. Konečne sme po 20 rokoch definovali potreby nášho trhu, ktorému musíme prispôsobiť naše vzdelávanie.“ Nový systém duálneho vzdelávania na stredných školách bude predstavený v roku 2014. „Vieme, že rovnaký proces by mal nastať aj na vysokých školách, aj keď to bude oveľa ťažšia cesta. Prepojenie vysokých škôl a podnikov je však nevyhnutné,“ dodal J. Holeček.

Konferencia 4.12.2013_DžborPotreby duálneho vzdelávania na úrovni vysokých škôl na konferencii zdôraznili aj ďalší spíkri – Ing. Martin Džbor, PhD., z T-Systems Slovensko, prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, aj zástupca SAP Slovensko Ing. Peter Krnčok. Veľmi zaujímavá bola prezentácia prof. Dr. Martina Užíka z Bankovního institutu vysoká škola, ktorý prezentoval formy a spôsoby vysokoškolského vzdelávania v Nemecku, ktoré v tejto krajine funguje už niekoľko desiatok rokov.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.