Späť

„Nechcem byť len študent – teoretik. Teória je jedna vec a prax druhá,“ hovorí študent MTF STU Tomáš Zelenay.

Študent Tomáš Zelenay z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bol prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ na podnikovej praxi v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Vďaka skúsenostiam z tamojšieho prostredia navrhol spôsob, ako ochrániť zdravie zamestnancov spoločnosti. Jeho riešenie sa neskôr aj zrealizovalo. Poslucháč 3. ročníka s odborom Priemyselné manažérstvo spracoval bakalársku prácu na tému Návrh riešenia pre zníženie vplyvov zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami. Úspech sa dostavil okamžite. Obsadil druhé miesto v súťaži SOVA Digital o najlepšiu bakalársku prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.
Motory: Čím sa zaoberá vaša bakalárska práca, s ktorou ste zaznamenali významný úspech v súťaži SOVA?

T. Zelenay:
Práca sa zaoberá znížením zaťaženia podporno-pohybovej sústavy zamestnancov. Jednoducho povedané, mojou snahou bolo utlmiť bolesť v chrbtici, ktorú majú zamestnanci pri vykonávaní svojej činnosti v podniku CHEMOSVIT FOLIE. Ide o pracovisko predprípravy tlače, kde sa zamestnanci musia neustále zohýbať po nástavce slúžiace na výrobu valcov. Pomocou nich sa ďalej tlačia jednotlivé potravinové fólie. Šlo o zníženie zaťaženia podporno-pohybovej sústavy a tiež o tvorbu vizuálnych štandardov pre  pracovníkov a pracovných postupov.

Motory: Ako sa vám to poradilo zrealizovať? Pomohli vaše návrhy k zníženiu zaťaženia podporno-pohybovej sústavy zamestnancov?

T. Zelenay: Celé pracovisko sme nasimulovali v programe Technomatic Jack a zdvihli o určitú výšku. Na základe výsledkov sme vedeli, ktorá časť je najviac zaťažená a čo treba zmeniť, aby bola chrbtica v norme podľa legislatívy. Zvýšili sme výšku pracoviska o 15 cm, navrhli sme manipulačný vozík, kde si zamestnanci môžu odkladať nadstavec, ktorý má 15 kg, čo nie je málo. Denne sa vyrobí 40 valcov, musia sa preto neustále zohýbať. Ďalej sme premiestnili pneumatické uťahovačky, pomocou ktorých sa nástavce pripevňujú na valce.

Motory: Ktorú z fáz vašej práce považujte za najnáročnejšiu?

T. Zelenay: Najťažšia bola práca v simulačnom softvéri, lebo som sa to musel naučiť celé sám. Bolo toho naozaj veľa. Pomocou môjho vedúceho práce, ktorý ma usmerňoval, som to nakoniec úspešne doriešil. Bolo to kvantum hodín, ktoré som strávil v rámci študovania softvéru.

Motory: Pomohol vám pri písaní bakalárskej práce fakt, že ste boli prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ priamo v podniku na praxi?

T. Zelenay: Najskôr bola zadaná téma bakalárskej práce, ktorou oslovila firma našu fakultu. Tá bola vybratá cez národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a následne som bol oslovený ja. Chodil som do podniku každé dva týždne na celý deň, rozprával som sa so zamestnancami, skúmal som pracovisko. Hovoril som tiež s manažérkou výroby, spoločne sme dospeli k tomu, čo by chceli spraviť. Potom som im nasimuloval návrhy a následne som odprezentoval výsledky vedeniu firmy aj zamestnancom. Moje riešenie sa aj reálne uskutočnilo, takže to, čo som navrhol, už bolo spravené.

Motory: Prečo sa vôbec rozhodli ísť na podnikovú prax? Aké ste mali od toho očakávania?

T. Zelenay: Predpokladal som, že mi to niečo prinesie do životopisu, že nie som len študent - teoretik, že viem aj niečo z praxe. Myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Získal som nové kontakty. Hlavne som videl, ako veci reálne fungujú, lebo teória je jedna vec a prax druhá.

Motory: Odporúčate aj vašim spolužiakom zapojiť sa do národného projektu?

T. Zelenay: Určite sa netreba báť. Hlavne budú študenti vidieť, ako to naozaj funguje v skutočnej praxi. Nie vždy je ľahké komunikovať so zamestnancami, nie každé riešenie privítajú. Je to o tom, že človek sa zaoberá reálnym problémom v reálnom podniku nielen teoreticky, ale jeho vyriešenie môže pomôcť reálnym ľuďom. Odporučil by som to určite každému.
 

Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.