Späť

SPU v Nitre bude ponúkať študentom prax v podnikoch

Vo štvrtok 24.10.2013 prerokovali zástupcovia národného projektu na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre stav prípravy ponúk podnikovej praxe študentom s prorektorkou prof. RNDr. Zdenkou Gálovou, PhD.

Ukazuje sa, že zodpovedná príprava ponúk praxe a s tým súvisiaca komunikácia medzi podnikmi a univerzitou vyžaduje intenzívnu prácu všetkých zúčastnených strán. Ing. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov, ponúkol návštevy odborných pracovníkov projektu priamo v zapojených podnikoch na ujasnenie detailov spolupráce a urýchlené podanie ponúk praxe. Tieto pracovné stretnutia sa uskutočnia na začiatku novembra a ponuky praxe môžeme očakávať v prvej polovici novembra.
 
Pani prorektorka Zdenka Gálová a Andrej Bederka sa zhodli, že význam praxe je potrebné preukázať na širšom spektre podnikov, preto okrem praxe pre študentov Technickej fakulty, univerzita osloví poľnohospodárske a potravináske podniky, ako napríklad:
- menšie rodinné farmy, ktoré svojich rodinných príslušníkov vysielajú na štúdium na SPU v Nitre,
- väčšie farmy, ktoré vzišli z kolektívneho hospodárenia z minulosti a potrebujú mladých odborníkov v oblasti rastlinnej i živočíšnej výroby,
- podniky zameriavajúce sa na agroturistiku,
- fabriky spracúvajúce potraviny, ako aj zahraničné podniky pôsobiace na Slovensku,
- potravinársky výskum, zvyčajne v oblasti výskumu kvality potravín.

Účastníci rokovania konštatovali, že kvalitu spolupráce s podnikmi podmieňujú aj skúsenosti a prepojenia zapojených pedagógov na podnikovú sféru. Pani prorektorka Zdenka Gálová preto navrhla nominácie ďalších pedagógov SPU v Nitre do expertnej skupiny Národného projektu.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.