Späť

SPU v Nitre nadväzuje na dobrú spoluprácu s podnikmi

Na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 11. februára 2014 stretli predstavitelia národného projektu s dekanom fakulty prof. Ing. Zdenkom Tkáčom, PhD., s prorektorkou pre vzdelávanie na SPU prof. RNDr. Zdenkou Gálovou, CSc. a ich kolegami, prodekanom fakulty doc. Ing. Romanom Gálikom, PhD., Ing. Štefanom Boďom, PhD. z Katedry výrobnej techniky a s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr. z Fakulty biochémie a potravinárstva SPU.

Hlavná téma: zabezpečenie stáží vysokoškolákov v podnikovej praxi na letný semester a v predstihu už na budúci akademický rok.

Zástupcovia univerzity potvrdili pripravenosť aktívnych funkcionárov kontaktovať vhodné podniky a motiváciu pedagógov podnecovať záujem študentov o prax. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu zdôraznil, že na základe skúseností z projektu najmä od úprimného úsilia pedagógov záleží motivácia ich študentov nastúpiť do podnikovej praxe. Tiež zorganizovanie kvalitnej exkurzie do podnikov vedia najlepšie garantovať zúčastnení pedagógovia a národný projekt im v tom poskytne podporu.

V rámci prepájania vysokoškolského štúdia s podnikovou praxou predovšetkým v oblastiach strojárstva orientovaného na výrobu v potravinárstve, pôdohospodárstve a samotnej potravinárskej výrobe sa prítomní dohodli, že univerzita bez odkladu osloví vybraných partnerov z podnikovej sféry, s ktorými budú vzápätí rokovať predstavitelia národného projektu o ponukách dlhodobých či krátkodobých stáží a exkurzií pre študentov SPU v Nitre.

Univerzita plánuje osloviť nielen väčšie podniky, s ktorými chcú nadviazať na dobrú spoluprácu z minulosti a rozšíriť spoluprácu s vlastnými poľnohospodárskymi podnikmi, ale oslovia aj menšie rodinné farmy. Medzi zaujímavých partnerov sa zaraďujú napríklad strojárske podniky ZF Sachs Levice, Matador Automotive Vráble či Marel Slovakia, alebo potravinárske podniky ako Nestlé Slovensko (viď: Nestlé otvára ...), či Agrotami Nitrianska mliekareň, ktoré sú v regióne, kde SPU v Nitre dominuje.

Tieto, i ďalšie podniky môžu svoju ponuku exkurzií, praxe i zamestnania predstaviť vysokoškolákom na Prezentačných dňoch podnikov, ktoré sa na SPU v Nitre aj s účasťou národného projektu konajú 1. apríla 2014.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.