Späť

SPU v Nitre sa už reálne zapojila do národného projektu

Do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa k šiestim vysokým školám, v ktorých už v súčasnosti prebiehajú dlhodobé stáže a exkurzie študentov, pripojila v týchto dňoch aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Pri prezentovaní projektu vysokým školám patrila medzi, takpovediac, priekopníkov a už dnes svoje študijné programy úspešne prispôsobuje potrebám a požiadavkám trhu práce. Svojimi vzdelávacími a vedeckovýskumnými aktivitami  je už  dávno súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. V roku 2010 získala ako prvá zo slovenských univerzít  prestížne ocenenie od Európskej komisie  za dôsledné uplatňovanie Európskeho systému prenosu kreditov ECTS Label .

Počnúc dnešným dňom sa tak v rámci národného projektu už aj prvý študent SPU v Nitre začlenil do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe v podniku Eustream, a.s., kde sa vzdeláva pri plnení reálnych zadaní a úloh. Medzi hlavné ciele a zámery patrí nasmerovať ešte počas štúdia výchovu jednotlivých študentov tak, aby  ich teoretické vedomosti zodpovedali individuálnym potrebám podnikovej praxe a paušálne vyhovovali požiadavkám trhu práce.  

A v spoločnosti Eustream, a.s. majú absolventi vysokých škôl skutočne perspektívu. Podnik svojou koncepciou a vďaka neustálej modernizácii infraštruktúry prispieva k bezpečným a spoľahlivým dodávkam zemného plynu do strednej a západnej Európy. Aby toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujú v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou. Na praxi v tejto spoločnosti s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sú aj ďalší 2 študenti Technickej univerzity v Košiciach.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.