Späť

Stretlo sa vedenie Expertných skupín

V prvú júlovú stredu sa v Bratislave zišlo vedenie Expertnej skupiny pre spoluprácu VŠ a podnikov a Expertnej skupiny pre popularizáciu, na ktorom zástupcovia oboch skupín prediskutovali posun v jednotlivých aktivitách projektu od posledného stretnutia expertov na MTF STU v Trnave.

O aktuálnej situácii postupne informovala odborná garantka projektu a odborní garanti jednotlivých aktivít. PhDr. Peter Obdržálek, PhD. poskytol za Aktivitu 1.1. najnovšie výstupy o stave posúdenia efektívnosti študijných programov VŠ z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou. Na jeho príspevok nadviazal Ing. Milan Fiľa, PhD., odborný garant Aktivity 1.2., ktorý stručne zhrnul informácie o prepájaní siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry. Ing. Juraj Beniak, PhD. za aktivitu 1.3. doplnil údaje o pripravovanom skvalitnení vzdelávacieho obsahu vo vybraných perspektívnych študijných odboroch a zahraničných praxiach študentov.

Následne začali členoVedenie ExS_skupinavia vedení oboch Expertných skupín diskutovať o otázkach súvisiacich s uplatnením sa vysokoškolákov po ukončení vysokoškolského štúdia. Otvorili aj diskusiu o modeloch riešenia uplatnenia sa študentov na pracovnom trhu. Ako poznamenali v diskusii, jedným z ukazovateľov úspešnosti vysokej školy je uplatnenie sa študentov v praxi v odbore, ktorý vyštudovali a súčasne v takej oblasti, o ktorú majú zamestnávatelia záujem. Aj preto model praxe už počas vysokoškolského štúdia, ktorý podporuje národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, otvára študentom možnosti zorientovať sa na trhu práce a takisto prispieva k ich osobnému zabezpečeniu v pracovnom živote.  

Vedenie ExS_SoosExperti sa zhodli, že dôležitou súčasťou tohto procesu je aj finančná motivácia samotných vysokých škôl s cieľom nastaviť model financovania tak, aby školy neboli nútené prijímať väčšie počty študentov z finančných dôvodov a ponechať si ich za každú cenu aj na úkor kvality. Na túto tému poukázal najmä dekan Strojníckej fakulty STU prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc.


Kľúč riešenia tohto celospoločenského problému vidia prítomní experti v nastavení celého legislatívneho rámca umožňujúceho zmeny školstva na všetkých stupňoch vzdelávania.Vedenie ExS_Medvecky „Dôležité je, aby umožňoval pružne reagovať na potreby trhu práce nielen zo strany študentov, ale aj zo strany škôl, a v neposlednom rade je prioritou aj prinavrátenie štatútu  učiteľa v spoločnosti tam, kam mu patrí,“ zdôraznil prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. zo spoločnosti CEIT, a.s.

Na záver stretnutia prítomní hovorili aj o plánovanej novele vysokoškolského zákona, ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo školstva. Mgr. Jozef Jurkovič z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR objasnil časový harmonogram: „Materiál kompletizujeme počas augusta, v septembri bude naVedenie ExS_Jurkovic diskusii medzi odborníkmi a následne by sme ho mali prezentovať.“ V tejto súvislosti tiež zdôraznil, že inovovať treba nielen druhý stupeň VŠ štúdia, ale aj bakalárske študijné odbory.

Na záver sa Expertná skupina pokúsila pod vedením hlavnej odbornej garantky projektu Mgr. Helgy Jančovičovej, PhD. pomenovať a zhrnúť najdôležitejšie námety a podnety z diskusie. Ide predovšetkým o riešenie problému príliš vysokého počtu vysokoškolských študentov a následne absolventov VŠ vzhľadom k súčasnému trhu práce (až 75% mladých ľudí z populačného ročníka študuje na VŠ), ďalej je to potreba zmeny vo financovaní VŠ vzhľadom na uplatniteľnosť absolventov v študovanom odbore, potreba zavedenia štipendií pre študentov perspektívnych odborov vzhľadom k potrebám trhu práce, resp. otázka pôžičkových fondov, povinné praxe po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia, zameranie sa na skvalitnenie primárneho a sekundárneho školstva najmä prípravou a zatraktívnením učiteľských odborov, ale napríklad aj zmeny v systéme akreditácií, potreba zadefinovania kompetencií a pozície absolventa bakalárskeho VŠ štúdia pre trh práce (ujasniť si potreby bakalárskeho štúdia).

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.