Späť

Stretnutie s predstaviteľmi Republikovej únie Slovenska a IT Asociácie Slovenska

Hlavnou témou diskusie bolo preskúmanie možností ich participácie na aktivitách národného projektu.

V piatok 29. novembra 2013 sa na pôde ÚIPŠ konalo stretnutie predstaviteľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Mgr. Helgy Jančovičovej, PhD., Ing. Andreja Bederku a Ing. Juraja Beniaka, PhD. so zástupcom Republikovej únie Slovenska, výkonným sekretárom Dr. Petrom Molnárom a s riaditeľom IT Asociácie Slovenska Gustávom Budinským. 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.