Späť

Stretnutie so zástupcami spoločnosti Alcatel-Lucent

V piatok 18. októbra 2013 sa zástupcovia národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" stretli po prvýkrát s pánmi Liborom Gasperom a Igorom Zábrežným, predstaviteľmi spoločnosti Alcatel–Lucent.

Po prezentácii národného projektu pani Helgou Jančovičovou sa zástupcovia Alcatelu informovali, v akej fáze sa projekt nachádza. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Alcatel-Lucent má reálny záujem spolupodieľať sa na projekte, odborný garant projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov Andrej Bederka veľmi podrobne vysvetlil aktuálny stav a proces možnosti vstúpiť do projektu cez vysoké školy.

V závere sa obe strany dohodli, že zástupcovia Alcatelu oslovia vybrané vysoké školy spolupracujúce na projekte a dajú ponuky praxe pre študentov v ich firme.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.