Späť

Strojári prezentovali „školu hrou“ a MY sme boli pri tom

V dňoch 21. – 25. októbra 2013 sa uskutočnila akcia pod názvom „Študentská formula okolo Slovenska“.

Akcia, ktorú každoročne organizuje Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prebehla pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. Na akcii sme tento rok prezentovali aj náš projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnFormula 25.10.2013_6osti“.
Popri samotnej akcii a prezentácii výtvorov šikovných rúk študentov tejto fakulty sme sa snažili, aby sa aj stredoškoláci ako budúci potenciálni študenti fakúlt s technickým zameraním, a súčasne aj ich pedagógovia oboznámili s naším projektom.
 
Samotná akcia však bola zameraná najmä na prezentáciu technického vzdelania ako takého. Úlohou bolo oboznámiť študentov končiacich ročníkov stredných škôl, aby pri výbere vysokej školy dbali nielen na prioritu číslo jedna pri výbere VŠ („študovať čo ma baví“), ale aj na uplatniteľnosť štúdia v praxi. Ako hrdý študent Strojníckej fakulty STU som rád, že môžem vyhlásiť, že naša fakulta dokáže skĺbiť teoretické vedomosti s praktickými, čoho dôkazom sú aj samotné študentské formule, ktoré naplno odzrkadľujú šikovnosť študentov našej fakulty.

Formula 25.10.2013_1Všetky 3 formuly študentov SjF STU (zľava: elektrická, spaľovacia a úsporná)

Okrem prezentácie formúl a Strojníckej fakulty mala akcia aj vyšší cieľ, a to prezentovať krásu technického vzdelania ako takého. Nielen preto, že STU má nezamestnanosť absolventov cca 1,8%, čo zaručí takmer každému absolventovi tejto univerzity prácu a o efektívnosti technického vzdelania to hovorí samé za seba, ale najmä preto, že technici boli vždy hybnou silou spoločnosti a skoro každý pokrok ľudstva má ich podpis. Štúdium technických vied je jedno z najťažších štúdií, no možno práve preto v sebe ukrýva neopísateľné zážitky a pocity z toho, keď pochopíte ako veci fungujú.

Študentská formula okolo Slovenska sa tento rok konala v mestáchFormula 25.10.2013_3 Myjava, Trenčín, Žilina, Handlová a Levice. Na študentov čakal pestrý program. Po príhovore a úvodných slovách moderátorky podujatia prišli na rad prezentácie prodekana SjF STU v Bratislave doc. Ing. Mariána Králika, Csc., ktorý prezentoval históriu fakulty a možnosti štúdia na nej. Nasledovala prezentácia zástupcu Študentského cechu strojárov, študentskej organizácii pôsobiacej na Strojníckej fakulte. Jej zástupca odprezentoval aktivity organizácie v prospech študentov. Po odprezentovaní študentského života na fakulte a na internáte nasledovali už prezentácie zástupcov jednotlivých tímov, kde každý tím postupne predstavil svoj monopost a ukázal zúčastneným študentom rýchly prierez stavby formuly, ktorý je plne v réžii samotných študentov - od manažérskych starostí v podaní hľadania sponzora, rozdelenia úloh, cez konštrukčné návrhy jednotlivých súčastí monopostu až po samotnú realizáciu výroby formuly a testovacích, ako aj súťažných jázd. Po skončení prezentácií na študentov čakali súťaže o zaujímavé ceny.

Po slede fotografií víťazov sa už všetci presunuli von na priestraFormula 25.10.2013_5nnú plochu v rámci objektu školy, kde na všetkých čakali naštartované formuly s jazdcami pripravenými predviesť všetkým zúčastneným, čo ich stroje dokážu.

Záver, a teda posledný deň akcie, sa konal v Leviciach. Na tíme SjF už boli badať známky únavy z náročného týždňa, no obrovský počet študentov ich donútil vypäť svoje sily na maximum a prezentáciu Strojníckej fakulty, ako aj jednu z hlavných myšlienok akcie „Naštartuj svoju kariéru na Strojárine“ zvládli na výbornú. Pevne verím, že presvedčili mnoho študentov, aby sa vydali po dráhach takých osobností ako boli Nikola Tesla, Albert Einstein, Aurel Stodola a iní velikáni technického odvetvia.

Autorom článku je Bc. Tomáš Kováč, študent 5. ročníka SjF STU v Bratislave

Fotografie z podujatia nájdete v galérii tu.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.