Späť

Strojári v Žiline - využite možnosť praxe!

V stredu 19. februára 2014 sa v aule Žilinskej univerzity v Žiline stretli študenti Strojníckej fakulty a diskutovali o dôležitosti praxe počas vysokoškolského štúdia so zástupcami národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

V úvode PhDr. Marta Jozefíková, predstaviteľka projektu v žilinskom regióne, zdôraznila prítomným študentom, že praktické skúsenosti získané už počas štúdia sú nenahraditeľné. Každý zamestnávateľ uprednostní pri rozhodovaní o novom zamestnancovi takého, ktorý bol už počas štúdia aktívny a vyhľadával možnosti overovať si teoretické vedomosti v praxi.

Ing. Andrej Bederka, odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov národného projektu, poukázal na vysokú nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, ale aj na fakt, že mnoho absolventov nepracuje vo svojom vyštudovanom odbore. Tiež však prítomným študentom pripomenul, že ich aktivita a využívanie všetkých možností praxe v odbore už počas štúdia, im môže výrazne pomôcť pri zamestnaní sa po absolvovaní štúdia.

Zástupca Študentskej rady vysokých škôl a člen Expertnej skupiny národného projektu Bc. Tomáš Kováč študentov vyzval, aby aj sami vyhľadávali možnosti dlhodobých stáží či krátkodobých exkurzií v podmienkach reálnej praxe, pretože potenciálni zamestnávatelia oceňujú u absolventov aj ich vlastnú iniciatívu počas štúdia.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.