Späť

Študenti už chodia na exkurzie do podnikov

Od apríla 2014 sa študenti všetkých univerzít zapojených do národného projektu môžu zúčastňovať exkurzií do podnikov.

V rámci dlhodobej stratégie prepájania teoretického vzdelávania s praxou tak majú vysokoškoláci možnosť získať prvý kontakt s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a získajú  základný prehľad o tom, ako to v reálnej praxi funguje.

Prví študenti, ktorí s podporou národného projektu naštartovali sériu exkurzií boli študenti Technickej univerzity v Košiciach. Ich cieľovou stanicou boli dva významné podniky – Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave a Matador Automotive Vráble, a.s.  

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ponúka študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia možnosť krátkodobých stáží – exkurzií - do podnikov. Počas nich sa študenti oboznámia so všeobecným zameraním podniku, ktorý navštívia, jeho dostupným technologickým zázemím, najčastejšie používanými procesmi a modernými metódami.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.