Späť

Študenti Hutníckej fakulty TUKE sa zoznámili s podnikmi venujúcimi sa odlievaniu hliníka

S prevádzkou firiem z oblasti priemyslu v žiarskom regióne sa zoznámili študenti Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

S podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa zúčastnili exkurzií v podnikoch FINALCAST, s.r.o., Žiar nad Hronom, NEMAK Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska a ALACO, s.r.o., Hliník nad Hronom.

Budúci inžinieri mali možnosť spoznať výrobu odliatkov zo zliatiny hlinníka do kokíl (gravitačné odlievanie), ako aj výrobu jadier technológiou HotBox a ColdBox. Taktiež im bola predstavená progresívna technológia odlievania RotaCast.  „Študenti boli oboznámení s apretáciou odliatkov, laboratóriami na skúšanie jadrových zmesí, ako aj samotných odliatkov,“ hovorí lektor doc. Ing. Peter Futáš, PhD., ktorý sa exkurzie tiež zúčastnil.

Podnik FINALCAST zas študentom odhalil, ako funguje nízkotlakové odlievanie, ako pracujú tamojšie laboratóriá, zoznámili sa tiež s celkovým výrobným procesom tohto závodu, ktorý sa venuje výrobe hliníkových odliatkov. Na druhý deň navštívili spoločnosť ALACO. Tu študenti videli výrobu odliatkov vyrábaných gravitačne do jednorazových foriem, ako aj odlievanie do kokíl či apretáciu odliatkov a výrobu modelov. „Exkurzia významne prispela k prehĺbeniu teoretických poznatkov v rámci vzdelávania, ako aj kontaktu s praxou,“ uzatvára Peter Futáš.      

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.