Späť

Študenti, ktorí boli na podnikovej praxi, radia ostatným: Choďte do toho tiež

Potreba nadväzovať kontakty s budúcimi možnými zamestnávateľmi, ale aj šanca získať užitočné skúsenosti do ďalšieho pracovného života, ba dokonca zvedavosť a z toho vyplývajúca chuť prepracovať sa k väčšiemu množstvu informácií, než umožňujú školské lavice.

To boli hlavné motívy, ktoré viedli viacerých študentov technických smerov na podnikovú prax už počas vysokoškolského štúdia. V rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa mnohým podarilo dostať sa do dôležitých spoločností, kde mohli získať cenné poznatky a praktické skúsenosti priamo z výrobného procesu a rovnako mali možnosť spoznať základné princípy fungovania týchto podnikov.
 
Študenti, ktorí prostredníctvom národného projektu absolvovali podnikovú prax, sa zhodujú, že každý budúci inžinier by mal byť oboznámený s tým, ako to vo firmách beží, mal by vedieť aspoň niečo o pracovných návykoch a práci v tímoch. Čerstvého bakalára Michala Mitaša, ktorý pokračuje na druhom stupni vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline so študijným programom Priemyselné inžinierstvo, čaká podniková prax v spoločnosti INA Kysuce spol. s r.o. Ide o popredného výrobcu ložísk a renomovaného dodávateľa pre automobilový a letecký priemysel, ale aj strojárstvo. „Očakávam zisk znalostí a návykov. Mal by som vážny záujem pokračovať po škole vo vybranej spoločnosti,“ hovorí Michal Mitaš a niečo podobné radí vyskúšať každému zo spolužiakov.

Rovnaký podnik v rámci praxe navštívil aj Bc. Lukáš Legerský. Témou jeho praktického vzdelávania bola Optimalizácia hydraulických pomerov v  priebežnej práčke. Na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity Lukáš Legerský študuje Konštrukciu strojov a zariadení. „Účasť na absolvovaní podnikovej praxe vnímam ako pozitívnu skúsenosť, ktorá mi okrem získania cenných odborných znalostí a skúseností v študovanom odbore vytvára lepšie vyhliadky pre uplatnenie sa na pracovnom trhu po ukončení štúdia,“ poznamenáva. Je presvedčený, že len teoretické základy v praxi nestačia a najviac sa aj tak cení príslušná prax v odbore. „V dnešnej dobe chcú zamestnávatelia absolventa požadovaných kvalít, ktorý by sa hneď začlenil do pracovného cyklu danej spoločnosti. Bez absolvovanej podnikovej praxe popri štúdiu na univerzite je to vo  väčšine prípadov obtiažne. Tieto skúsenosti sa nedajú získať v škole na  prednáške, tak prečo vhodne nevyužiť svoj voľný čas, ktorý máme a nenaštartovať svoju úspešnú kariéru,“ adresuje Lukáš Legerský aj ostatným.

Práve národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti dáva šancu vysokoškolákom ísť na podnikovú prax, kde môžu získať cenné vedomosti, skúsenosti a praktické znalosti v študovanom odbore. K 23. júnu 2015 už takéto niečo absolvovalo 308 študentov, ďalší majú stále šancu zapojiť sa.

Študentka Hospodárskej informatiky na Fakulte Elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Bc. Anna Novická, ktorá bola na praxi v podniku Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o. tvrdí, že také niečo prináša študentom množstvo skúseností s prácou v reálnom podniku. Téma jej vzdelávania bola  Sledovanie poruchovosti strojov z hľadiska kvality vo výrobnom podniku. „Práve táto prax je pre  študentov, ktorí nemajú možnosť pracovať počas štúdia veľkým prínosom, vďaka čomu spoznajú, ako to v skutočnosti v spoločnosti funguje. Keďže pracujú na určitom projekte a stretávajú sa s možnými spôsobmi riešenia úloh, ktorými sa zaoberajú zamestnanci spoločnosti, majú možnosť ponúknuť aj svoje vlastné návrhy. Tie zamestnanci častokrát veľmi ocenia, pretože im je poskytnutý aj iný pohľad na danú problematiku a tiež je študentom predložený návrh z pohľadu zamestnanca, ktorý už má skúsenosti,“ vysvetľuje Anna Novická. Účasťou na praxi vo vybranej spoločnosti chcela ponúknuť vlastné schopnosti a zručnosti, ktoré by prispeli k zlepšeniu fungovania podniku. Každému vysokoškolákovi vrelo odporúča, aby si niečo podobné vyskúšal. „Skúsenosť z  praxe v podniku s  podporou projektu a tiež aj skúsenosť komunikácie so zamestnancami určite stojí za to," dodáva A. Novická.

To isté odkazuje aj Bc. Peter Ferenčík, jej spolužiak zo Strojníckej fakulty košickej Technickej univerzity, študujúci Robotickú techniku. Bol na praxi v podniku MANEX spol. s r.o. a témou jeho vzdelávania bol Projekt linky v potravinárskom priemysle. „Choďte do firiem, pýtajte sa na stáže, zapájajte sa do projektov, lebo len takto sa stanete pre trh zaujímaví a bude sa vám ľahšie hľadať práca. Študenti by mali prax absolvovať, aby vedeli správne aplikovať vedomosti, čo nadobudli v škole. Prax im prináša možnosť zdokonaliť svoje schopnosti a  nadobudnúť nové, priamo od ľudí z firiem," vyzýva vysokoškolákov Peter Ferenčík.

Okrem vzdelávania formou podnikovej praxe dáva národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti šancu študentom nazrieť do fungovania podnikov aj prostredníctvom krátkodobých exkurzií. K 23. júnu tohto roka ich absolvovalo už 3 250 študentov v 119 podnikoch. A ani toto nie je konečné číslo. Možnosti sú stále otvorené.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.