Späť

Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ si "osladili" štúdium

Ešte sa len začali exkurzie pre študentov s podporou národného projektu a už môžeme konštatovať, že záujem je naozaj veľký.

V týchto dňoch presiahol počet študentov na exkurziách číslo 130 a naďalej stúpa. Školy, ale aj študenti chápu, že exkurzia je veľmi dobrou príležitosťou oboznámiť sa v podniku s praktickým využitím toho, čo sa v škole učia len teoreticky.

V polovici mája absolvovali exkurziu s podporou národného projektu študenti Prírodovedeckej fakulty ÚPJŠ v Košiciach. S históriou podniku, laboratóriami, kde sa vyhodnocujú jednotlivé vzorky medziproduktov výroby cukru, ale najmä s celým procesom výroby od šťavy až po kryštálový, resp. práškový cukor sa študenti oboznámili v Trenčianskej Teplej v podniku Považský cukor, a.s.
Ecco
Počas exkurzie v martinskom podniku ECCO, a.s. sa študenti dozvedeli nové informácie o tomto dánskom výrobcovi obuvi. Ako geografov bolo pre nich zaujímavé rozmiestnenie jednotlivých výrobných podnikov vo svete, ale atraktívny bol aj detailný popis výroby topánok – od strihania kože, cez šitie, lepenie až po základné ošetrovanie vyrobených topánok.

Posledným navštíveným podnikom bol Chemosvit Fólie, a.s. vo Svite, v ktorom študenti navštívili haly na výrobu fólií aj grafické štúdio, kde vznikajú návrhy obalových materiálov. Z nich sa následne vyrábajú obaly mnohých známych cukroviniek a pochutín, napríklad chipsy, čokoládové tyčinky alebo cukríky.

Mgr. Marián Kulla, PhD., pedagóg z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sprevádzal študentov na exkurzii, zhrnul význam exkurzií pre všetkých účastníkov: „Význam týchto exkurzií pre výuku geografie je nesporný. V rámci študijného programu majú študenti zaradený v 2. ročníku predmet Geografia priemyslu, kde sa im okrem iného snažíme objasniť priestorové rozmiestnenie priemyslu na Slovensku, príčiny lokalizácie jednotlivých závodov, odberateľsko-dodávateľské vzťahy a ďalšie zaujímavosti. Práve geografické súvislosti sú pre týchto študentov veľmi dôležité. Exkurzie sa zúčastňujú okrem študentov jednoodborového štúdia geografie taktiež študenti učiteľského štúdia, ktorí môžu takto získané skusenosti odovzdať svojim budúcim žiakom. ​​Návšteva podnikov je užitočná aj pre nás, pedagógov, pretože získané poznatky môžeme následne aplikovať vo výuke."

ChemosvitCentrum vedecko-technických informácií SR podporuje v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti prepájanie vysokoškolského štúdia s podnikovou praxou a jeho prispôsobovanie sa požiadavkám zamestnávateľov tak, aby boli absolventi schopní ihneď po ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania a byť plnohodnotnými zamestnancami. To je jeden z dôvodov, pre ktoré projekt vznikol. Možnosti dlhodobých praxí alebo exkurzií by mali byť pre študentov neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia. Aj preto sú dôležitými nástrojmi prepájania VŠ štúdia a podnikov prostredníctvom národného projektu. Ako zdôrazňuje generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.: „Aj teória sa učí ľahšie, keď študent vie, kde a ako ju využiť.“

Práve z toho dôvodu sú exkurzie počas štúdia veľmi jednoduchou a zároveň atraktívnou formou, ako sa študenti zoznámia s reálnou praxou. Súčasne môžu získať predstavu o tom, čo ich naozaj zaujíma a kde by chceli absolvovať dlhodobú stáž. A mnohí si ujasnia aj to, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.