Späť

Študenti spoznávali praktickú výrobu komponentov pre automobilový priemysel a tiež razenie mincí v Kremnici

Ako sa razia mince, odznaky či medaile a ako fungujú podniky vyrábajúce komponenty v oblasti automobilového priemyslu mohli vidieť budúci strojní inžinieri študujúci na Žilinskej univerzite v Žiline.

S podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa zúčastnili jednodňových exkurzií v takých podnikoch ako NEMAK Slovakia, s.r.o. so sídlom v Žiari na Hronom a Mincovňa Kremnica.

Vo firme NEMAK spoznávali študenti magisterského a doktorandského štúdia na Katedre aplikovanej mechaniky výrobu komplexných hliníkových súčiastok pre automobilový priemysel, ako sú napríklad hlavy valcov, bloky motorov, prevodové časti či ďalšie konštrukčné prvky. V Mincovni Kremnica sa zas zoznámili s prácou na zariadeniach určených na produkciu mincí, medailí, plakiet aj odznakov. Ako uvádza lektor doc. Ing. Milan Vaško, PhD., po štandardnej exkurzii nasledoval odborný seminár o problematike technológie výroby. „Exkurzie prispievajú k zvýšeniu odborných a praktických znalostí študentov v danom odbore, umožňujú im ľahšie rozhodovanie sa o budúcej kariére a ponúkajú lepšie možnosti zamestnania sa po skončení štúdia,“ ocenil Milan Vaško prínos týchto študentských prehliadok priamo v podnikoch. 

Študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave na inžinierskom stupni navštívili spoločnosti Trumpf Slovakia, s.r.o., Košice a Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Kechnec. Oboznámili sa tam s najnovšími technológiami v rámci výroby komponentov pre automobilový priemysel a s ich aplikáciou v praxi. „Praktické využitie technológií bolo predvedené hlavne vo firme Magneti Marelli Slovakia. Študenti mali v oboch firmách odborné prednášky, mohli tiež vidieť praktické ukážky z laserového zvárania, rezania a značenia, ako aj predvedené novinky v kombinácii laserového a vysekávacieho deliaceho centra, resp. ohraňovacie lisky vo  firme Trumpf Slovakia,“ hovorí pedagóg Ing. Jozef Bárta, PhD.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.