Späť

Študenti sa stretli so zástupcami firiem a vysokých škôl

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov, aby im predstavil ako sa môžu zapojiť sa do projektu.

Študenti môžu získať podporu zo strany vysokej školy aj podniku, praktické skúsenosti, nenahraditeľné zručnosti, ale aj kontakt s potenciálnym zamestnávateľom.

Národný projekt sa zameriava hlavne na nadviazanie spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenska, v 7 slovenských krajoch -  Trnavskom,  Trenčianskom,  Nitrianskom  Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a  Košickom kraji. Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov a potrvá do októbra 2015. Do projektu sú zapojené Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Žilinská univerzita.

Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce  a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia.

Na stretnutiach, ktoré sa na konci septembra a začiatkom októbra uskutočnia na zapojených univerzitách a fakultách, sa študenti oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu sa okrem iného vytvoria výučbové školiace centra praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne. Súčasťou národného projektu je v rámci jeho možností vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je  priblížiť prostredie VŠ podmienkam praxe. 

Projekt predstavujeme na školách v spolupráci s rozvojovým projektom Rady študentov VŠ AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech, ktorá je reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná a  často sa stretávajú aj s problémom, že nemajú dostatočné skúsenosti s problematikou v danom študovanom odbore.

Jedným zo zapojených subjektov je i Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave. Fakulta je druhou najväčšou fakultou Slovenskej technickej univerzity a vychováva odborníkov pre širokú oblasť priemyselnej, predovšetkým strojárskej výroby. Fakulta je skladbou študijných programov ojedinelou v rámci Slovenska. V súčasnosti študuje na MTF STU 3 500 študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia.

„V pravidelných študentských anketách na  fakulte k problematike kvality štúdia sa často objavuje požiadavka respondentov o zvýšenie podielu praxí a  exkurzií do podnikov v rámci vysokoškolského štúdia. Preto vítam každú príležitosť, ktorá práve túto potrebnú zložku do ich vysokoškolského štúdia integruje. Za vynikajúcu príležitosť v tomto kontexte považujem aj zapojenie sa do národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"  s cieľom umožniť študentom "okúsiť" si reálnu prax na vlastnej koži. Dovolím si parafrázovať ľudové príslovie "Bez praxe nie sú koláče".“ 
Oliver Moravčík, dekan MTF STU Trnava

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU sa stretnutie so študentami uskutočňuje 3.10.2013 v aule fakulty. Okrem prezentácií sa študentom sprostredkujú informácie v stánkoch podnikateľských subjektov v priestoroch fakulty.

A ako to prebiehalo? Pozrite si krátke video:
 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.