Späť

Študenti Technickej univerzity v Košiciach majú veľké vzory

Vo štvrtok 27. novembra 2014 sa na Technickej univerzite v Košiciach zišli v Aule Maxima zaujímaví hostia, ktorí prišli na pozvanie rektora TUKE Dr.h.c. prof Ing. Antona Čižmára, CSc. v rámci podujatia Prezentačné dni podnikov.

Akcia určená študentom mala úspech. Tí, ktorí prišli, určite neoľutovali svoje rozhodnutie. Mali možnosť vypočuť si motivačné prednášky úspešných absolventov košickej Technickej univerzity (program produjatia), ktorí im prezradili svoje recepty na to, ako byť úspešný po ukončení vysokoškolského štúdia. Zároveň si mohli pozrieť zameranie a ponuku 14 podnikov z regiónu, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska.

Ako celá akcia s podporou  národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti prebiehala si môžete pozrieť na fotografiách z podujatia.
Fotogaléria Prezentačné dni podnikov.


Každý z prezentujúcich odovzdal študentom odkaz, ktorý im môže pomôcť zorientovať sa a naštartovať ich budúcu kariéru.


 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.